Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA THỬ NGHIỆM HƠI THỞ 13C, THỬ NGHIỆM UREASE VÀ HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

Trần Thiện Trung, Quách Trọng Đức, Lý Kim Hương

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá giá trị của các phương pháp chẩn đoán nhiễm H. pylori của các thử nghiệm hơi thở 13C, thử nghiệm Urease nhanh và huyết thanh chẩn đoán.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 165 bệnh nhân (95 trước điều trị và 70 sau tiệt trừ H. pylori). Chẩn đoán nhiễm H. pylori bằng 3 phương pháp: thử nghiệm hơi thở 13C (Otsuka Pharmaceutical, Tokushima, Japan), thử nghiệm urease nhanh sản xuất tại chỗ và huyết thanh chẩn đoán Instant-View(r) (Alfa Scientific Designs Inc., USA). Ngưỡng chẩn đoán dương tính của thử nghiệm hơi thở là 2,5d/ 1000. Kết quả thử nghiệm urease nhanh được đọc trong vòng 3 giờ. Quản lý số liệu và phân tích kết quả bằng phần mềm SPSS (phiên bản 15.0, SPSS Inc, Chicago, Ill). Sử dụng chỉ số Kappa để đánh giá kết quả độ tương hợp của các phương pháp chẩn đoán. Khoảng tin cậy của trị số kappa ở mức 95%.
Kết quả: Kết quả chẩn đoán giữa thử nghiệm hơi thở 13C và thử nghiệm urease trước điều trị tiệt trừ H. pylori là: 88,2% (75/85) với k = 0,58 ± 0,12; và sau khi điều trị tiệt trừ là 92,2% (59/64) với k = 0,79 ± 0,09. Mức độ phù hợp kết quả chẩn đoán giữa thử nghiệm hơi thở 13C, thử nghiệm urease so với huyết thanh chẩn đoán trước điều trị tiệt trừ lần lượt là 50,6% (42/83) với k = 0,09 ± 0,06; và 52,8% (47/89) với k = 0,12 ± 0,07.
Kết luận: Thử nghiệm hơi thở 13C và thử nghiệm urease cho kết quả chính xác trong khoảng 90% các trường hợp. Nên sử dụng đồng thời cả 2 phương pháp trong trường hợp nghi ngờ có hoặc không nhiễm H. pylori. Chẩn đoán huyết thanh có tỉ lệ âm giả cao và không phù hợp với chiến lược "thử nghiệm và điều trị" hiện nay ở Việt Nam.

ABSTRACT :

Aim: To assess the agreement among 13C - breath test (UBT), a local rapid urease test (LRUT) and a serological test in H. pylori diagnosis. 
Methods: A cross-sectional study was conducted in 165 patients (95 without history of H. pylori infection and 70 after eradication). H. pylori status was determined by 13C - breath test (Otsuka Pharmaceutical, Tokushima, Japan) and LRUT made at the University of Medicine and Pharmacy at HCMC in all patients. In addition, a serological test was also performed in patients who had never been eradicated H. pylori. The positive cut-off point of 13C breath test was 2.5d/1000. Results of LRUT were read within 3 hours. Data were restored and analyzed by SPSS software (version 15.0, SPSS Inc, Chicago, Ill). The agreements among the three tests were assessed by using kappa (k) value. The confident internal of k was set at 95%. 
Results: The agreement between UBT and LRUT when applied before and after eradication were 88.2% (75/85) with k = 0.58 ± 0.12 (when applied before eradication) and 92.2% (59/64) with k = 0.79 ± 0,09 (after eradication). The agreement between UBT and LRUT with serological test when applied before eradication were 50.6% (42/83) with k = 0.09 ± 0.06, and 52.8% (47/89) with k = 0.12 ± 0.07 respectively. 
Conclusions: The agreement of 13C - breath test and LRUT was about 90%. In patients with severe and complicated peptic ulcer disease, we should perform both of these tests to clarify about the H. pylori status. The serological test used in this study showed an unacceptable false negative result and was not suitable to use in "test and treat" strategy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF