Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 3
MỘT TRƯỜNG HỢP XƠ GAN Ứ MẬT NGUYÊN PHÁT

Trần Thị Linh Đan, Tôn Thất Quỳnh Trung

TÓM TẮT :

Bệnh xơ gan ứ mật nguyên phát là một bệnh gây ra viêm gan vàng da tắc mật mãn mà chưa rõ căn nguyên. Ở nước ta, bệnh này ít được các bác sĩ chẩn đóan vì có thể không nghĩ đến hoặc do thiếu phương tiện chẩn đóan. Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tiếp một số bệnh nhân bị viêm gan vàng da kéo dài mà chưa tìm ra nguyên nhân. Trong quá trình theo dõi, chúng tôi đã nghi ngờ rằng những bệnh nhân này bị xơ gan ứ mật nguyên phát. Trước đây do thiếu xét nghiệm tìm kháng thể ty thể AMA-M2, là xét nghiệm chính của bệnh, nên chúng ta không thể chẩn đóan chính xác. Từ tháng 9-2002, trung tâm Y khoa Hòa hảo đã được trang bị xét nghiệm này, nhờ đó mà chẩn đóan được bệnh xơ gan ứ mật nguyên phát. Và đến nay, tháng 3-2003 chúng tôi đã phát hiện ra 5 trường hợp với những bệnh cảnh khác nhau. Chúng tôi đưa ra bệnh án tương đối điển hình cho bệnh này để rút kinh nghiệm trong chẩn đóan những bệnh cảnh tương tự. Hy vọng với sự hỗ trợ của xét nghiệm AMA-M2 chúng ta sẽ không bỏ sót những bệnh nhân này trong tương lai.

ABSTRACT :

Primary biliary cirrhosisis (PBC) is a disease of unknown aetiology which cause chronic obstructive biliary hepatitis. In our country, the physicians rarely diagnosis this disease, perhaps because they do not think about it or lack of the important biochemical test. In recent times, we met some patients with prolong obstructive biliary hepatitis which is unknown cause. In follow-up, we suspected that they have primary biliary cirrhosis. In past, lack of the test of serologic mitochondria antibody AMA-M2, a serologic hallmark of PBC, we can't diagnose exactly. From September 2002, Hoøa haûo medical center have been equipped this test, relying on that, we found they have PBC. Today, March 2003, we found five cases of PBC with different circumstances.We show this case of PBC to draw an experience in diagnosis in the same circumstances. With the test of serologic mitochondria antibody AMA-M2, we hope we will not missdiagnose in future.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF