Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG HÌNH ẢNH PET-CT VỚI THUỐC 18F-FDG TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN VÀ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ LYMPHÔM TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Trường Sơn

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá các giai đoạn bệnh và đáp ứng điều trị của Lymphôm khi có và không có PET-CT Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả và phân tích, được thực hiện trên 29 bệnh nhân Lymphôm nhập viện Chợ Rẫy từ tháng 03/2010 đến tháng 12/2010.Kết quả: -Chúng tôi ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (p=0,000) khi phân tích mối tương quan khi đánh giá giai đoạn khi có PET-CT và không có PET-CT. -Phân tích mối tương quan khi theo dõi sau 2-3 chu kỳ và sau 6-8 chu kỳ hóa trị (kết thúc hóa trị) khi có PET-CT và không có PET-CT, chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với lần lượt p=0,82 và p=0,394. Kết luận: -Chúng tôi ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi phân tích mối tương quan khi đánh giá giai đoạn khi có PET-CT và không có PET-CT. Điều này giúp khẳng định vai trò của PET-CT khi khảo sát vị trí cơ quan tổn thương trước điều trị, từ đó giúp đánh giá chính xác giai đoạn bệnh. -Phân tích mối tương quan khi theo dõi sau 2-3 chu kỳ và sau 6-8 chu kỳ hóa trị khi có PET-CT và không có PET-CT, chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên do cỡ mẫu nghiên cứu còn hạn chế, nên cần được khảo sát thêm. Phân tích trên từng trường hợp cho thấy PET-CT cung cấp thông tin đánh giá bệnh toàn diện hơn và đánh giá hoạt động chuyển hóa cho những tổn thương kích thước đã giảm hoặc bình thường, từ đó quyết định mức độ hoạt động chuyển hóa cho những tế bào tồn lưu trong và sau điều trị.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: to assess stage and follow up result of treatement in patients with Lymphoma with PET-CT or not PET-CT.Method: cross-sectional and analytical study, was carried out on 29 patients with Lymphoma at Cho Ray hospital from March 2010 to December 2010. Results: There was statistically significant difference between patients has PET-CT and not PET-CT when we assess the stage of Lymphoma with p < 0.05 (p = 0,000). After follow up 2-3 cycles and 6-8 cycles (in the end of treatement), we has found there was no statistically significant difference between patients has PET-CT and not PET-CT in our study with p= 0.82 and p= 0.394. Conclusion: PET-CT has important role when we assess the site of organ with lesion of Lymphoma, so that PET-CT help assess the stage of Lymphoma exactly base on the degree of metabolism of 18F-FDG.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF