Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ CÁC XÃ VÙNG SÂU HUYỆN THỦ THỪA- TỈNH LONG AN

Phạm Thị Ngọc Xuân, Trần Thị Lợi

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá tỷ lệ phết tế bào cổ tử cung (PAP) bất thường và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có lập gia đình, trong tuổi sinh sản ở các xã vùng sâu huyện Thủ Thừa, Long An. 
Phương pháp: một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 625 phụ nữ trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2005 tại huyện Thủ Thừa-tỉnh Long An để xác định tỷ lệ PAP bất thường. Mẫu được chọn bằng phương pháp ngẫu nhiên, theo tỉ lệ dân số. 
Kết quả: tỷ lệ PAP bất thường là 1,44% trong đó 0,8% ASCUS, 0,48% LSIL, 0,16% HSIL. Các yếu tố liên quan với tỉ lệ PAP bất thường: tuổi >35, tuổi quan hệ tình dục lần đầu, số bạn tình của vợ, số bạn tình của chồng, tình trạng phụ khoa hiện tại. 
Kết luận: Tỷ lệ PAP bất thường của phụ nữ vùng sâu huyện Thủ Thừa là 1,44%.

ABSTRACT :

Objectives: to determine the prevalence of PAP smear abnormality and associated factors of marriage women, in reproductive age at remote communities of Thu Thua district- Long An province.
Method: a cross-section study was conducted on 625 women from September to December, 2005 in Thu Thua district- Long An province to determine the prevalence of PAP abnormality and associated factors. 
Results: the prevalence of PAP smear abnormality is 1.44% including 0.8% ASCUS, 0.48% LSIL, 0.16% HSIL. Associated factors are: age >35 years, age of first of sexual intercourse, number of wife-partners, number of husband- partners, results of exam,s gynecology. 
Conclusion: the prevalence of PAP smear abnormality of marriage women in remote communities of Thu Thua district- Long An province is 1,44%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF