Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 4
SỬ DỤNG HỆ THỐNG KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI TỰ CHẾ KÉO DÀI NGÓN TAY TRONG TẠO HÌNH NGÓN

Bùi Hồng Thiên Khanh

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá sự áp dụng phương pháp kéo dài ngón bị ngắn sau chấn thương (mất đoạn xương sau gãy hở, mỏm cụt) bằng cố định ngoài (CĐN) tự chế với lợi thế giữ được cảm giác nguyên thủy và cải thiện được chức năng vận động, thẩm mỹ của ngón tay. Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu 27 trường hợp áp dụng hệ thống khung CĐN tự chế để kéo dài ngón tay từ tháng 9/2002 đến tháng 4/2009. Kết quả: có 27 trường hợp kéo dài trên 22 bệnh nhân (11 nam và 11 nữ), tuổi từ 17 đến 55 tuổi: 21 ở xương đốt và 6 ở xương bàn (7 ngón cái và 20 ngón dài) với thời gian theo dõi từ 6 đến 12 tháng.Chiều dài xương kéo dài trung bình 1,6cm (0,8-2cm) sau thời gian kéo trung bình 30,8 ngày (19-42 ngày).Thời gian liền xương trung bình là 139 ngày (66-261 ngày), có 2 trường hợp ghép xương (1 trường hợp gãy hở có thời gian liền xương 189 ngày và 1 trường hợp muốn liền xương nhanh sau khi kéo dài 2cm ghép xương mào chậu sớm có thời gian liền xương là 119 ngày). Thời gian cần thiết để kéo dài 1 cm bằng cố định ngoài qua chỉ số cố định ngoài EFI trung bình 19,8 và thời gian để khoảng kéo dài 1cm đạt được độ cản quang liền xương qua chỉ số liền xương HI trung bình là 85.9. 27 trường hợp kéo dài ngón với kết quả tốt: vận động 25/27 (92,6%) tốt, 2/27 khá; cảm giác không thay đổi so với trước kéo 17/27 (63%) S5, 10/27(37%) S4; sự hài lòng: 23/27 (85%) tốt, 4/27 (15%) khá do kéo dài ngón chỉ đạt 1-1,5cm ngắn hơn so với 1,5-2cm của ngón khác cùng kéo trong 1 bàn tay có 2 ngón kéo cùng lúc. Thẩm mỹ: tốt 27/27 trường hợp. Không có biến chứng nhiễm trùng. Kết luận: Kết quả ban đầu khả quan, nghiên cưú vẫn đang tiếp tục và thêm vấn đề khác (kéo dài hơn, ghép xương, bẻ cong can xương gấp lòng, xuyên kim nội tủy ngay đặt khung CĐN, kéo nhiều ngón cùng lúc, ...).

ABSTRACT :

: To evaluate the clinical application of external apparatus (self-made) in distraction lenthenging for thumb recontruction. The main advantage of this procedure is that the lengthened digit retains its original sensation vascular supply, some mobility and shape. Methods: Since 2002, prospective study of 7 lengthening cases for thumb reconstruction by a new distraction apparatus has been performed. Results: 27 lengthening cases of metacarpals and digital phalanges in 21 phalangeal bones and 6 metacarpal bones (7 thumbs, 20 fingers) in 22 patients (11 females and 11 males),17 to 56 years old with 6 -12 months follow-up period. The digital elongation achieved mean 1,6cm (0,8-2cm) after mean time 30.8 days of distraction (19-42days). Mean healing time is 135 days (67-261 days),with 2 cases of bone grafting (1 open fractue with healing time 189 days and 1 case of bone grafting early after 2cm distraction with healing time 119 days); mean EFI 19.8 and mean HI 85.9.; motion 25/27cases (92,6%) very good, 2/27 cases good; original sensation (S4,S5). Satisfaction of patient: very good 23/27 cases (85%), good 4/27 cases; Cosmetic finger: 27/27cases good.No infection case. Conclusion: good initial result, the research has being studied. We' ll perform any necessary soft tissue at another operation, callus angulation correction,bone grafting, K-intramedular fixation,...

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF