Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
TỈ LỆ NHIỄM SIÊU VI VIÊM GAN B Ở THAI PHỤ TẠI TP. LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

Nguyễn Minh Trung,Trần Thị Lợi

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ HBsAg(+), tỉ lệ HBeAg(+) ở những trường hợp thai phụ cóHBsAg(+) và một số yếu tố liên quan giữa tình trạng HBsAg(+) với các yếu tố dân số, kinh tế, xã hội, tiền căn y khoa tại TP Long Xuyên, An Giang. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ, cắt ngang được khảo sát trên 433 thai phụ hiện sống tại TP Long Xuyên từ 8/4/2007 đến 28/04/2007 bằng phương pháp chọn mẫu cụm xác suất tỉ lệ theo cỡ (PPS). Ứng dụng kỹ thuật ELISA với bộ kit thử của hãng Pharmatech (Hoa Kỳ), đọc kết quả trên máy STAFAX 303 ở bước sóng 450 nm. 
Kết quả: Tỉ lệ thai phụ có HBsAg (+) trong mẫu nghiên cứu là 9,93% (khoảng tin cậy 95%: 7,11-12,7%), tỉ lệ thai phụ với HBeAg (+) ở những trường hợp HBsAg(+) là: 39,5% (khoảng tin cậy 95% là: 24,9-54,14%), chưa phát hiện thấy mối liên quan có ý nghĩa về phương diện thống kê giữa tình trạng HBsAg(+) và các yếu tố dân số- kinh tế- xã hội, tiền căn. 
Kết luận: Tỉ lệ HBsAg+) cũng như tỉ lệ HBeAg (+) trong những trường hợp HBsAg(+) ở thai phụ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tương tự các nghiên cứu khác ở Việt Nam, phù hợp với nhận định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới về tình hình nhiễm HBV ở các nước trong vùng lưu hành cao.

ABSTRACT :

Objective: To determine the prevalence of HBsAg(+) pregnant women, proportion of HBeAg(+) in case HBsAg(+) and assocciated factors about: population, economy, society, medical past history in Long Xuyen town, An Giang province. 
Methods: A cross sectional study was conducted with 433 pregnant women living in Long Xuyen town, AG provice from 8 April to 28 April 2007. Apply ELISA technology with test kit of PHARMATECH and read result by STAFAX 303 in wave length 450 nm. 
Results: prevalence of HBsAg(+) pregnant women of our study is 9.93% (95%CI:7.11-12.7%), proportion of HBeAg(+) in case HBsAg(+): 39.5% (95% CI: 24.9-54.14%). We haven't yet regconized association statistical significant between HBsAg situation with other fators: population, economy, society, medical history in pregnant women in Long Xuyen town, An Giang. 
Conclusions: prevalence of HBsAg(+) and propprtion of HBeAg(+) in case HBsAg(+) in pregnant women in our study are suitable with other studies and match with WHO's consider about HBV infection in high endemic region.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF