Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
PHÂN LẬP TÁC NHÂN GÂY BỆNH NHIỄM TRÙNG RỐN Ở TRẺ SƠ SINH TẠI PHÒNG KHÁM SƠ SINH BV.NĐI

Nguyễn Kiến Mậu

TÓM TẮT :

Mục đích: tìm ra tác nhân gây bệnh thường gặp cuả nhiễm trùng rốn từ đó đề nghị sử dụng kháng sinh hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng rốn. Là phương pháp nghiên cứu tiền cứu, thống kê mô tả được tiến hành tại phòng khám sơ sinh BV. Nhi Đồng I, TP. HCM. 
Kết quả: Trong thời gian từ tháng 1/2000 đến tháng 12/2000 có tổng cộng 102 trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng rốn được chọn vào lô nghiên cứu cho thấy cả hai loại vi trùng Gram(+) và Gram(-) đều được phân từ dịch rốn với tỷ lệ 50%.Trong nhóm vitrùng Gram (+), Sta. aureus chiếm tỷ lệ hàng đầu, kế đến là Sta. coagulase negative, Enterococcus. Trong nhóm vi trùng Gram (-), E. coli chiếm hàng đầu, kế đến là Klebsiella spp 
Kết luận: Nhiễm trùng rốn ở trẻ sơ sinh còn khá thường gặp tại phòng khám sơ sinh với biểu hiện thông thường là tiết dịch mủ hôi tại chân rốn, viêm tấy đỏ quanh rốn ... và tác nhân gây bệnh có thể gặp cả vi trùng Gram (+) và Gram (-) nên trong điều trị, trẻ cần được phát hiện sớm và xử trí đúng cách bằng việc săn sóc rốn sạch đúng cách và sử dụng kháng sinh phổ rộng diệt cả vi trùng Gr (+) và Gr (-).

ABSTRACT :

Objectives: to find out the most common bacteria causing umbilical infections and to recommend effective antibiotics for treatment of umbilical infections. 
Design: Prospective-discriptive study. Setting: Outpatient neonatal room at the pediatric hospital no.1 in HCM city, Vietnam. 
Participants: 102 newborns with dianosis of umbilical infection between Jan 2000 and Dec 2000 enrolled the study. Intervention: Patients were evaluated for birth history, clinical manifestations, laboratory data(count blood cells), culture of umbilical discharges, blood cultures in case of expanded umbilical infection. Results: Of the 102 newborns infants, bacterial cultures were performed of umbilical discharges. Overall, Gram-positive organisms were isolated from 61 of 102 umbilical cultures(50%) and Gram-negative organisms were found in 61(50%). 23.5 % had multiple isolates with both Gram-positive cocci and Gram-negative enteric organisms present.In the Gram-positive bacterial group, Staphylococcus aureus dominated with 50(49%), then came Sta. coagulase negative13(12,7%),the remaining is Enterococcus In the Gram-negative organisms group, E.coli dominated with 30 (29,4%), Klebsiella spp.: 14(13,7%) and the remaining is Enterobacter spp., Pseudomonas Regarding the sentitiveness of bacteria, Gram-positive organisms were most sensitive to Vancomycin and Rifamycin (100%), Oxacillin and Bactrim (81,8%), Gentamycin (79,5%) and were little sensitive to Ampicillin and Cefotaxim(2,3%).Gram-negative organisms were most sensitive to Ciprofloxacine (84,4%), Cefotaxim, Ceftriazine, Ceftazidime and Gentamycin (75,5% to 66,6%), were little sensitive to Ampicillin and Bactrim(35,5% to 20%). 
Conclusion: There seemed to be an equal repartition of Gram-positive and Gram-negative bacteria isolated from umbilical cord of infants with omphalitis. Treatmen of umbilical infection included clean cord care by using Alcohol 70% solution and choosing antibiotics by using a penicillinase- resistance penecillin with an aminoglycoside.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF