Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH-NỘI SOI CỦA POLYP ĐẠI-TRỰC TRÀNG

Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các mối liên hệ giữa đặc điểm đại thể polyp qua nội soi với kết quả mô bệnh học (cấu trúc mô học, tính chất ác tính) và độ chính xác của nội soi trong chẩn đoán polyp có carcinôm. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 172 bệnh nhân có polyp đại tràng. Kết quả: Polyp phân bố chủ yếu ở đại tràng sigma và trực tràng (72,5%). Polyp thường có kích thước < 1 cm (74,4%), thường ở dạng đơn độc (74,4%), trơn láng (91,6%), có thể có cuống hoặc không cuống. Về mặt mô bệnh học, polyp tuyến chiếm ưu thế (96,55%) với cấu trúc tuyến ống là chủ yếu (95,4%). Xuất độ polyp tuyến ống - nhánh tăng theo kích thước polyp, bề mặt chồi sùi. Không tìm thấy mối liên hệ giữa tính chất cuống với cấu truc mô học polyp, có thể do tính chất cuống khó xác định khi kích thước polyp <1 cm. Bệnh nhân có nhiều hơn 1 polyp thì nguy cơ có polyp ác tính tăng 1,57 lần. Kết quả cho thấy tỷ lệ polyp chồi sùi, không có cuống hóa ác cao hơn dù không tìm thấy sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân là do sự phân chia polyp ác tính ngay từ giai đoạn nghịch sản làm cho ít có sự thay đổi rõ ràng về mặt đại thể giữa polyp lành và polyp ác tính. Độ nhạy và giá trị của nội soi trong chẩn đoán polyp có carcinôm không cao. 
Kết luận: Polyp tuyến đại tràng được xem là tổn thương tiền ung và chiếm đa số trong các loại polyp. Do ít có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh đại thể khi polyp bắt đầu có nghịch sản và việc chẩn đoán polyp có carcinôm trên lâm sàng (qua nội soi) có tính chính xác chưa cao nên mọi polyp cần phải được sinh thiết làm giải phẫu bệnh, nhằm phản ánh đúng bản chất của tất cả polyp trên bệnh nhân, từ đó giúp chẩn đoán đúng và xử trí kịp thời cho bệnh nhân.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the relationship between the endoscopic characteristics and the histological examination (histological type, malignant feature) and the accurate level of endoscopy in diagnosis of polyps with carcinoma. 
Material and method: A cross sectional study was done on 172 patients with colonic polyps
Results: The largest number of polyps occurred in sigmoid colon and rectum (72.5%) Majority of polyps are less than 1cm (74.4%); solitary polyp (74.4%), smooth surface (91.6%) with or without stalk. Histologically, most of polyps are adenomatous polyps, with the highest rate of tubuloadenomatous polyps (95.4%). The prevalence of tubulo-villous polyps increased with size and snaggy stalk.The relationship between pedunculated with histological type was not found, it might be due to the difficult determination of stalk in small polyps (less than 1cm). The risk of malignancy in the numerous polyps was 1.57 folds as high as that in the solitary polyps. The higher risk of malignant change was in snaggy, sessile polyps without statically significnat. The dysplasia classified as malignant polyps when the surface was not changed could be an explanation. The value and sensitivity of endoscopy in diagnosis polyps with carcinoma was not high. 
Conclusions: adenomatous polyps in colon considered as a precancerous lesion and were predominant in all types of polyps. Having a little change in macroscopic appearance when the polyps begin to have dyplasia with carcinoma was not quite high, therefore, thew histological examination should be done with any kinds of polyps to detect correctly the histological type and to have a precise diagnosis and a timely management.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF