Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THẦN KINH GIAO CẢM NGỰC N4 ĐIỀU TRỊ TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY - MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Phan Quốc Hùng, Nguyễn Đình Long Hải

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của cắt thần kinh giao ngực N4 đối với bệnh nhân tăng tiết mồ hôi tay, mức độ tăng tiết mồ hôi bù trừ và sự hài lòng của bệnh nhân.
Phương pháp: Từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 10 năm 2009, có 45 bệnh nhân tăng tiết mồ hôi tay được phẫu thuật nội soi cắt giao cảm ngực N4 hai bên tại khoa phẫu thuật Lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được đánh giá kết quả điều trị, vấn đề tăng tiết mồ hôi bù trừ, sự hài lòng của bệnh nhân bằng cách trả lời bảng câu hỏi qua điện thoại.
Kết quả: Trong số 45 bệnh nhân có 20 nam, 25 nữ. Độ tuổi giới hạn từ 14 - 45 tuổi. 20/45 trường hợp có tiền sử gia đình. Vị trí: tay 10/45, tay và nách 14/45, tay và chân 14/45, tay và chân và nách 7/45. 43/45 bệnh nhân được phẫu thuật qua 1 ngõ vào, 2/45 bệnh nhân được phẫu thuật 2 ngõ vào do phổi dính. Thời gian phẫu thuật trung bình là 31,1 phút (20 - 50 phút). Kết quả phẫu thuật: tay 44/45 thành công, 1/45 thất bại. 16/21 trường hợp có cải thiện hoặc hết ra mồ hôi chân, 20/21 trường hợp nách khô hay cải thiện Tăng tiết mồ hôi bù trừ 13/45, trong đó 8/13: nhẹ, 5/13: trung bình. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với phẫu thuật: 22/45 rất hài lòng, 23/45 hài lòng, không có trường hợp nào lấy làm tiếc vì đã phẫu thuật.
Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt thần kinh giao cảm ngực N4 điều trị tăng tiết mồ hôi tay có kết quả tốt, mức độ hài lòng của bệnh nhân cao, tăng tiết mồ hôi bù trừ ít.

ABSTRACT :

Objective: to evaluate the outcome of T4 sympathectomy in treating palmar hyperhidrosis (PH)
Method: from January to October, 2009, 45 patients were treated PH by T4 sympathectomy at Thoracic Surgery Department, Choray Hospital. We evaluate the success rates, compensatory hyperhidrosis (CH), sastifactory degree of T4 sympathectomy in treating PH 
Results: patient included 20 males, 25 females with a mean age of 24.9 years old (range 14 to 45 years old). 20/45 patients have positive family history. Isolated PH 10/45, combined PH 35/45. One trocar operation 43/45, two trocars operation 2/45 because of pulmonary adhesion. Mean operation time is 31.1 minutes (range 20 - 50 minutes). Success rates of 97.8%, CH of 28.8% with mild and moderate CH. All patients sastified with operation outcome, no case regrets having the procedure.
Conclusion: T4 sympathectomy for PH treatment provides good outcome, high sastifaction, low CH rate.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF