Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 4
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ HIỂU BIẾT BỆNH HEN Ở BỆNH NHÂN HEN PHẾ QUẢN

Hà Tấn Ðức

TÓM TẮT :

Ðể xác định những vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục những kiến thức chung về hen cho bệnh nhân hen phế quản, tác giả tiến hành thăm dò mức độ hiểu biết về hen ở bệnh nhân hen phế quản. Qua khảo sát ở 78 trường hợp bệnh nhân, tác giả nhận thấy kỹ thuật sử dụng bình thuốc xịt định liều (metered-dose inhale: MDI) đạt yêu cầu còn thấp (53.8%), không có trường hợp nào theo dõi bệnh bằng lưu lượng đỉnh kế tại nhà (0%), và những bệnh nhân đã từng nghe tuyên truyền về bệnh hen thì có mức độ hiểu biết cao hơn nhóm chưa từng được nghe (72.5% so với 47.3% với p < 0.05). Qua kết quả khảo sát tác giả đề nghị:- Cần thực hiện việc giáo dục tăng cường những hiểu biết về hen, nhất là giáo dục theo phương pháp trực tiếp ở từng cá nhân cụ thể.- Trong nội dung giáo dục cần nhấn mạnh vào vai trò của các thuốc dạng MDI (đặc biệt là corticoid dạng MDI), kỹ thuật sử dụng MDI, và việc theo dõi bệnh bằng lưu lượng đỉnh kế tại nhà.

ABSTRACT :

In order to determine some problems, which we should take care, in educating asthmatic knowledge for asthmatic patients, author has to performed a survey incidence discover the asthmatic understanding degree from asthmatic patient group.From 78 asthmatic cases, author realized the technique of using metered-dose-inhale (MDI) correctly was low (53.8%). No case has been monitored by peak flow meter at home (0%), and if the patients have been consulted about asthma, they would be in better understanding than others who have not consulted (72.5% versus 47.3% with p < 0.05). Over survey result, author suggested:- Need to improve the asthmatic knowledge in asthmatic patients, especially, through directly education with individual.- Need to emphasize: the role of medications in metered-dose inhale form (particularly, corticosteroid MDI), in technique of using metered-dose-inhale (MDI), and in monitoring by peak flow meter at home.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF