Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 4
ĐIỆN DI LIPOPROTEIN HUYẾT TƯƠNG TRÊN CELLULOSE ACETATE Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

Trần Thành Vinh, Lê Ngọc Hùng, Phan Thị Danh, Phạm Thị Mai

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát và phân loại rối loạn lipid, lipoprotein ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 theo WHO/Fredrickson dựa trên kết quả lipid máu và điện di lipoprotein trên cellulose acetate. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiền cứu trên 99 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 chưa điều trị tuổi từ 30 -85 và 63 người bình thường không có rối loạn lipid tuổi từ 30 - 68. Thu thập mẫu từ 8/2005 đến 10/2006 tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ. Kết quả: Nhóm tuổi 30-44: nam nhóm đái tháo đường típ 2 có triglycerid cao hơn và HDL-C thấp hơn so với người bìn h thường. Ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2: nam tuổi từ 30-44 có Alpha-LP thấp hơn có ý nghĩa so với nữ cùng nhóm tuổi và Alpha-LP ở nữ ≥ 45 tuổi thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm nữ < 45 tuổi. Bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có Alpha-LP thấp hơn và preBeta-LP cao hơn ở người bình thường. Tỷ lệ rối loạn lipoprotein ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 là 44%. Tỷ lệ các rối loạn lipoprotein theo WHO/Fredrickson: I 0%, IIA 10,2%, IIB 18,4%, III 4,1%, IV 51,1%, V 2% và giảm Alpha-LP đơn thuần 10,2%, đa số giảm Alpha-LP là kết hợp với kiểu rối loạn IIA, IIB và IV. Kết luận: Bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có rối loạn lipoprotein theo kiểu giảm Alpha-LP và tăng preBeta-LP là chủ yếu.

ABSTRACT :

Object: Aim of the study is to investigate and classify lipid disorders and dyslipoproteinemias in patients with type 2 diabetes mellitus following to WHO/Fredrickson classification based on quantitation of triglycerid, cholesterol, HDL-C and plasma lipoproteins electrophoresis on cellulose acetate. Method: Descriptive - cross sectional - prospective study was conducted on 99 Vietnamese patients with type 2 diabetes mellitus (40 males and 59 females), aged from 30 to 85 and 63 Vietnamese healthy volunteers (29 males and 34 females) without lipid disorders, aged from 30 to 68. The samples were taken from August 2005 to October 2006 at ChoRay Hospital, HoChiMinh city and General Hospital of CanTho City. Results: Male patients with type 2 diabetes had significantly higher mean of triglycerid concentration and lower mean of HDL-C concentration than those corresponding in healthy volunteers. For patients with type 2 diabetes mellitus: percentage of Alpha-LP in male patients aged 30-44 was lower than that in female patients of the same age group and Alpha-LP in female patients aged ≥ 45 was lower than that in female patients aged 30-44 (P< 0,05). Comparing to the healthy volunteers, patients with type 2 diabetes had significantly lower Alpha-LP and significantly higher preBeta-LP. There were 44 cases of dyslipoproteinemias among 99 type 2 diabetes patients, accounting for 44%. WHO/Fredrickson classification: I 0%, IIA 10,2%, IIB 18,4%, III 4,1%, IV 51,1%, V 2% and mono-hypo-alpha lipoproteinemia 10,2%. hypo-alpha lipoproteinemia often seen in type IIA, IIB and IV dyslipoproteinemias. Conclusions: Alpha-LP was significantly decreased and preBeta-LP was significantly elevated in patients with type 2 diabetes mellitus.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF