Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KHẢO SÁT MẬT ĐỘ XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ X QUANG NĂNG LƯỢNG KÉP Ở BỆNH NHÂN DÙNG KÉO DÀI CORTICOSTEROID ĐƯỜNG HÍT

Nguyễn Văn Thọ(1), Lê Nguyễn Thùy Khanh(2), Lê Thị Tuyết Lan(3)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tỉ lệ loãng xương ở bệnh nhân (BN) hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) dùng corticosteroid hít (ICS) kéo dài ở Việt Nam chưa được nghiên cứu.
 Mục tiêu: Xác định tỉ lệ loãng xương ở BN hen và BPTNMT dùng ICS kéo dài.
 Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu: cắt ngang - mô tả. 85 BN hen và BPTNMT đang dùng ICS ≥ 6 tháng tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được đo mật độ xương (MĐX) của cột sống thắt lưng bằng phương pháp hấp thụ X-quang năng lượng kép (DXA). Tiêu chuẩn chẩn đoán loãng xương là T-score  -2,5.
Kết quả: 34% (29/85) BN hen và BPTNMT dùng ICS kéo dài bị loãng xương. Tỉ lệ này tăng lên 66% ở nhóm  60 tuổi, 52% ở nhóm nữ mãn kinh, 64% ở nhóm BMI < 18,5 kg/m2, 65% ở nhóm BPTNMT giai đoạn III và IV và 61% ở nhóm dùng corticosteroids toàn thân ngắn hạn trong đợt kịch phát. Tỉ lệ loãng xương tương quan với lớn tuổi, mãn kinh, thiếu cân, dùng corticosteroid toàn thân ngắn hạn (P < 0,05), không tương quan với liều ICS tích lũy trung bình mỗi ngày (P > 0,05). 
Kết luận: Tỉ lệ loãng xương ở BN hen và BPTNMT đang dùng ICS kéo dài cao hơn so với người bình thường. Lớn tuổi, mãn kinh, BMI thấp, BPTNMT nặng, và corticosteroid toàn thân ngắn hạn góp phần làm tăng tỉ lệ này.

ABSTRACT :

Background: The proportion of osteoporosis in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) using long-term inhaled corticosteroids (ICS) in Viet Nam has not been investigated. 
Objective: To estimate the proportion of osteoporosis in patients with asthma and COPD using long-term ICS. Subjects and method: cross-sectional and observational study. The bone mineral density (BMD) at lumbar spine of 85 patients with asthma and COPD using ICS for more than or equal to 6 months at University Medical Center at Ho Chi Minh City was measured by dual energy X-ray absorptiometry (DXA). The criteria of diagnosis of osteoporosis was T-score  2.5.
Result: 34% (29/85) patients with asthma and COPD using long-term ICS were suffered from osteoporosis. This proportion increased to 66% in group of  60 years old, 52% in group of menopausal women, 64% in group of BMI < 18.5 kg/m2, 65% in group of COPD with stages III and IV, and 61% in group of using short-term courses of systemic corticosteroids (SCS) for exacerbations. The proportion of osteoporosis correlated with advancing age, menopause, low weight, and short-term courses of SCS (P < 0.05), but did not correlated with daily cumulative mean of ICS dose (P > 0.05).
 Conclusion: The proportion of osteoporosis in patients with asthma and COPD using long-term ICS was higher than in normal subjects. Advancing age, menopause, low BMI, severe COPD, and using short-term courses of SCS partly contributed to the increase of this proportion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF