Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 4
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TẾ BÀO T ĐỐI VỚI LIMPHÔM KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO TO, DÒNG B - DỰ ĐOÁN TIÊN LƯỢNG BỆNH

Phan Chiến Thắng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm xác định tầm quan trọng tiên lượng của sự hiện diện tế bào T trong mẫu sinh thiết của bệnh nhân limphôm không Hodgkin (NHL) tế bào B.
 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 72 bệnh nhân NHL tế bào B to lan tỏa được nghiên cứu hồi cứu. Xác định tỷ lệ CD3+, CD4+, CD8+ và tế bào diệt tự nhiên bằng đếm dòng chảy tế bào (flow cytometry) trên mẫu sinh thiết chẩn đoán trước điều trị và so sánh với kết quả của bệnh nhân. 
Kết quả: Tăng tỷ lệ tế bào T CD4+ trong sinh thiết u trước điều trị tương quan có ý nghĩa với kết quả của bệnh nhân. Theo đánh giá, các bệnh nhân có tăng số tế bào CD4+ có thời gian sống 5 năm không bệnh lâu hơn, thời gian sống toàn bộ 5 năm lâu hơn các bệnh nhân khác và lên 20% thâm nhiễm CD4+ trong sinh thiết trước điều trị có ý nghĩa dự đoán độc lập đối với không tái phát.
 Kết luận: Sự hiện diện của tăng số tế bào CD4+ hoạt hóa trong NHL tế bào to lan tỏa dự đoán một tiên lượng tốt hơn. Đây là cơ sở căn bản trong xét nghiệm liệu pháp miễn dịch tế bào trong NHL tế bào B.

ABSTRACT :

Object: To detemine the role of T- cell in the prognosis of non Hodgkin lymphoma B cell via the biopsy specimen. 
Method and patients: 72 patients NHL with large B-cell enrolled in this retrospective study. The percentage of CD3+, CD4+, CD8+ and natural killer cells were determined by flow cytometry from the specimens biopsy before treatment and the results were then compared to the patient outcome
Results: The increased percentage of CD 4 T cell in the pretreatment biopsy specimens correlated to the patient outcome. The patients with increased CD 4 + had better 5 ys survival than the others. Over 20% CD4 T cell infiltrated in the specimen biopsy pretreatmet lead the independent factor to the nonrecurence. 
Conclusion: The increasing of active CD 4 T-cell in the large B- cell NHL offered a better prognosis. This is the background in immunologic therapy of B-cell NHL.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF