Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 4
VAI TRÒ CỦA KIẾN THỨC - THỰC HÀNH TRONG NHIỄM GIUN MÓC Ở HỌC SINH CẤP I HUYỆN CỦ CHI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhữ Thị Hoa, Từ Cẩm Hương, Lê Thị Ngọc Diệp

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ kiến thức của phụ huynh (PH), thực hành của học sinh về phòng ngừa nhiễm giun móc và mối liên quan giữa kiến thức, thực hành với tỉ lệ nhiễm, cường độ nhiễm giun móc ở trẻ em cấp 1 huyện Củ Chi, TP. HCM từ 8/2007 - 8/2008. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 3477 học sinh cấp 1 huyện Củ Chi được chọn theo phương pháp mẫu cụm 1 bậc. Các đối tượng được chẩn đoán nhiễm giun móc bằng 3 phương pháp: Kato - Katz, soi trực tiếp và cấy Sasa. Thu thập thông tin về kiến thức, thực hành bằng bảng câu hỏi cấu trúc do phụ huynh tự điền. Sử dụng Stata 8.0 để đo lường tỉ lệ kiến thức, thực hành đúng, tỉ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, và mối liên quan giữa các biến số (ở mức tin cậy 95%, OR (KTC 95%). Kết quả: Tỉ lệ nhiễm và trung bình nhân số trứng trong 1 gram phân là 22,03% và 2,4 (2,23 - 2,58), với mức độ nhiễm nhẹ, vừa, nặng lần lượt là 12,41%, 1,07% và 1,60%. Kiến thức đúng của phụ huynh và thực hành đúng của học sinh về phòng ngừa nhiễm giun móc rất thấp, 13,72% và 27,15%, và có liên quan đến tỉ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun (p < 0,00). Kết luận và kiến nghị: Học sinh cấp 1 huyện Củ Chi, TP. HCM thuộc cộng đồng nhiễm giun móc nhóm III. Tỉ lệ kiến thức đúng của phụ huynh và thực hành đúng của trẻ về phòng ngừa nhiễm giun móc không cao vì vậy cần thực hiện giáo dục sức khỏe (GDSK) và lưu ý nhấn mạnh tẩy giun đơn thuần không đủ để phòng ngừa nhiễm giun móc, cần phải kiểm soát các hành vi nguy cơ liên quan đến nhiễm và thải mầm bệnh ra môi trường.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the proportion of correct knowledge of schoolparents, the proportion of correct practice of primary school-children and relations among knowledge, practice and prevalence, intensity of hookworm infestation of children whom were from 6 to 8 years old in Cu Chi district, HCM city from August 2007 to August 2008. Method: A cross-sectional descriptive study was conducted on 3.477 primary schoolchildren in Cu Chi District, HCM city. Subjects were chosen via one step cluster sampling, and hookworm infestation was detected via direct smear method, Kato-Katz technique and SaSa cultivation. Data of knowledge and practice were collected from a constructed questionnaire filled by schoolparents. Rate of correct knowledge, correct practice, prevalence, intensity of infestation and the relation between variables were analysed by Stata 8.0 (confidence level 95%, OR (95%CI). Results: Prevalence and geometric mean of eggs per gram of feces are 22.03% and 2.4 (2.23 - 2.58), among which, light, moderate and severe infestations are 12.41%, 1.07% and 1.60%, respectively. There were only 13.72% of schoolparents and 27.15% of schoolchildren with exact knowledge and correct practice on prevention of hookworm infestation, and there was a relation to prevalence and infestation intensity (p<0.00). Conclusion and recommendation: Primary schoolchildren in Cu Chi district, HCM city belong to community group III of hookworm infestation. The rate of correct parents' knowledge and practice of their children on disease prevention are not high enough, strongly related to prevalence and intensity of hookworm infestation. It is necessary to conduct health education, especially stressing that deworming is not enough to prevent the infestation, and mass treatment must be combined with preventive measures as well as environmental contamination must be controlled.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF