Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
NHỮNG TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ TEO THỰC QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Nguyễn Kinh Bang, Huỳnh Công Tiến, Đào Trung Hiếu

TÓM TẮT :

Mục đích: có được một tổng quan về tình hình phát triển trong điều trị teo thực quản tại bệnh viện Nhi Đồng 1, từ đó thấy được những vấn đề còn hạn chế để có những biện pháp khắc phục nhằm làm cho tỉ lệ tử vong ngày càng được cải thiện hơn nữa.
Đối tượng và phương pháp: Chúng tôi hồi cứu 87 bệnh nhân teo thực quản điều trị tại bệnh viện trong vòng 6 năm. Các số liệu được ghi nhận theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 1998 - 2000 có 42 bệnh nhân, giai đoạn hai từ năm 2001 - 2003 có 45 bệnh nhân. Sự khác biệt giữa hai nhóm được kiểm định bằng phép kiểm X2, T với p = 0.05.
Kết quả: không có sự thay đổi nhiều về đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân trải qua hai giai đoạn. Hầu hết các bệnh nhân đều được phẫu thuật nối thực quản ngay. Tỉ lệ xì miệng nối giảm từ 37.9% (1998 - 2000) còn 27.5% (2001 - 2003). Tỉ lệ tử vong giảm từ 54.76% (1998 - 2000) còn 28.6% (2001 - 2003).
Kết luận: Điều trị teo thực quản hiện nay đã có những tiến bộ đáng kể tỉ lệ tử vong ngày càng giảm. Qua hai giai đoạn đặc điểm của bệnh nhân dường như không có những thay đổi đáng kể, sự cải thiện tỉ lệ tử vong có được chủ yếu là do những tiến bộ trong công tác chăm sóc bệnh nhân trước và sau mổ, sự phát triển của gây mê hôi sức cũng như những tiến bộ trong kỹ thuật mổ. Do đó để cải thiện tỉ lệ tử vong hơn nữa chúng ta cần phải quan tâm đến việc làm thế nào bệnh nhân teo thực quản phải được chẩn đoán sớm hơn.

ABSTRACT :

Purpose: The aim of this study was to review the historical changes in the management of esophageal atresia and tracheo-esophageal fistula in children hospital No.1. So that future determinations could be made to minimize mortality.
Materials and methods: We reviewed 87 cases admitted in our hospital for 6 years. We divided the cases in two groups during the years: 1st 1998 - 2000 (n=42); 2nd 2001 - 2003 (n=45). Chi squared test and student test were performed to determine the difference between two groups. The level of significance was defined as p = 0.05.
Results: There were not many changes in the clinical features of patients over two periods. Most patient underwent primary repair of thier atresia. Anastomostic leak decreased from 37.9% (1998 - 2000) to 27.5% (2001 - 2003). Motality decreased from 54.76% (1998 - 2000) to 28.6% (2001 - 2003).
Conclusions: The advances in management of esophageal atresia and tracheo-esophageal fistula due to better suportive care, improved surgical techniques. To make mortality rate being lower, the time of diagnosis shuold be earlie.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF