Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 4
KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG BẰNG PHỐI HỢP CÁC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TRÊN CÁC BỆNH NHÂN BỊ RỐI LOẠN TIÊU HÓA Ở BỆNH VIỆN 115 TỪ 1/2/2003 - 1/2/2005

Trần Thị Hồng

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định giá trị tiên đoán âm của các phương pháp phối hợp: soi trực tiếp + Willis, soi trực tiếp + Sasa trên mẫu phân các bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tiêu hóa được bác sĩ lâm sàng bệnh viên 115 đề nghị xét nghiệm trong thời gian từ 1/2/2003 đến 1/2/2005 
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 390 bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tiêu hóa ở bệnh viện 115 trong thời gian từ 1/2/2003 đến 1/2/2005, mỗi mẫu phân đều được tiến hành khảo sát bằng 3 phương pháp (soi trực tiếp, tập trung, cấy). Phần mềm SPSS 7.5 được dùng để phân tích các dữ liệu nghiên cứu và od(Posttest-) để khảo sát khả năng tìm ký sinh trùng đường ruột giữa phương pháp soi trực tiếp và kết hợp các phương pháp xét nghiệm. 
Kết quả: Tỉ lệ nhiễm ký sinh trùng đường ruột chung ở 390 bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tiêu hóa đến khám tại bệnh viện 115 là 41,3%. Đa số các nhóm ký sinh trùng đường ruột mà chúng tôi thu thập được là nhóm đơn bào: E. histolityca, nhóm đa bào: giun móc và S. stercoralis với tỉ lệ nhiễm trên tổng số mẫu thu thập được lần lượt là 16,4%; 24,1% và 9,5%. Phối hợp 2 phương pháp soi trực tiếp và tập trung giúp làm tăng khả năng phát hiện giun móc, làm giảm tỉ lệ âm tính giả gấp 2,7 lần so với khi chỉ áp dụng soi đơn thuần. Ngược lại, khi tiến hành phối hợp như vậy không làm tăng khả năng phát hiện S. stercoralis hơn so với phương pháp soi trực tiếp. Phối hợp 2 phương pháp soi trực tiếp và phương pháp cấy giúp làm tăng khả năng phát hiện giun móc, S. stercoralis và làm giảm tỉ lệ âm tính giả gấp 5,4 lần so với khi chỉ áp dụng soi đơn thuần ở giun móc và 7,4 lần ở S. stercoralis.

ABSTRACT :

Aim: To identify the negative predictive value of the combining methods: direct examination + Willis, direct examination + Sasa on the 390 digestive disorder patients of the hospital 115 from february 1/2003 to february 1/2005. 
Methods: Cross - sectional study, 390 digestive disorder patients of the hospital 115 from february 1/2003 to february 1/2005. Each stool samples was examined by 3 methods (direct examination, Willis, Sasa culture). The soft ware SPSS 7.5 was used for data analysis and od(Posttest-) was used for investigate the ability of detection of intestinal parasites between direct examination and the combining methods. 
Results: the common intestinal parasite prevalence: 41.3%. Infecting protozoa is E. histolityca. Infecting metazoa are hookworm and S. stercoralis. Their prevalence are respectively 16.4, 24.2 and 9.5%. The detecting ability of hookworm is increasing with from direct examination to concentrated methods; Its false negative prevalence is decreasing of 2.7 fold. Conversely, the detecting ability of S. stercoralis does not vary with direct examination while a combination of direct examination with culture methods is increasing the detecting ability of this hookworm, S. stercoralis. The false negative prevalence is 5,4 fold the case of hookworm and 7.4 fold in the case of S. stercoralis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF