Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 4
KHẢO SÁT TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỘ RỘNG LỖ GÃY VỚI MỨC ĐỘ THỤT VÀ HẠ NHÃN CẦU SAU CHẤN THƯƠNG GÃY THÀNH HỐC MẮT

Trịnh Xuân Trang, Trần Kế Tổ, Lê Minh Thông, Lai Hữu Phước

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tương quan giữa độ rộng lỗ gãy với mức độ thụt và hạ nhãn cầu sau chấn thương gãy thành hốc mắt. Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu được tiến hành trên 60 bệnh nhân gãy thành trong và dưới hốc mắt. Diện tích lỗ gãy và thể tích mô thoát vị được đo qua hình chụp cắt lớp điện toán với các đường kẻ đơn giản theo phương pháp của Hong Ryun Jin. Mỗi giá trị diện tích và thể tích tính toán được so sánh với mức độ thụt và hạ nhãn cầu nhằm xác định xem giữa các yếu tố này có tương quan có ý nghĩa thống kê với nhau không. Kết quả: Tổng thể tích và tổng độ trũng mô thoát vị, chiều dài trước-sau của lỗ gãy sàn, thời gian chấn thương-nhập viện, sẽ giúp tiên lượng mức độ thụt nhãn cầu (R =0,77, p<0,001); trong đó, tổng thể tích mô thoát vị qua sàn gãy và lỗ gãy thành trong có tương quan mạnh nhất với mức độ thụt nhãn cầu (R=0,60, p<0,0001). Theo phương trình hồi quy, mức độ thụt nhãn cầu tăng tương ứng với sự tăng lên của thể tích mô hốc mắt sa, thụt mắt 2mm hoặc hơn ứng với thể tích mô hốc mắt sa là 925mm3 hay hơn. Ngoài ra, diện tích sàn gãy và độ trũng mô thoát vị sẽ rất có giá trị trong việc tiên lượng mức độ hạ nhãn cầu (R=0,65, p<0,0001), diện tích gãy và mức độ trũng của mô thoát vị qua lỗ gãy sàn ứng với 2mm hạ mắt là 3,6cm2 và 12mm, lần lượt theo phương trình hồi quy. Kết luận: Thụt mắt 2mm hay hơn, thường là chỉ định phẫu thuật, có thể được dự đoán khi tổng thể tích sa mô hốc mắt là 925mm3 hay hơn. Hạ nhãn cầu 2 mm hay hơn, có thể được tiên lượng khi diện tích sàn gãy là 3,6cm2 hay hơn hoặc khi mức độ trũng của mô thoát vị qua lỗ gãy sàn là 12mm hay hơn.

ABSTRACT :

Objective: Examine the correlation between the extent of fracture and the degree of enophthalmos and hypoglobus in blowout fractures. Patients and Methods: The study examined 60 patients with blowout fractures of the medial orbital wall and the orbital floor. The area of fracture and the volume of herniated orbital tissue were determined from the computed tomography scans using simple linear measurements used in Hong Ryun Jin's method. Each of the calculated values for area and volume were compared with the degree of enophthalmos and hypoglobus to determine whether there was any significant relationship between them. Results: The total volume and total height of herniated orbital tissue by fractures of the orbital floor and the medial orbital wall, the anterior-posterior length of the floor fracture and the trauma-hospitalization time helped to predict the degree of enophthalmos (R =0.77, p<0.001); among them, the total volume of herniated orbital tissue had the highest correlation with the enophthalmos (R=0.60, p<0.0001). Using a linear regression, the enophthalmos increased proportionally as the total volume of the herniated orbital tissue increased, the total volume of the herniated orbital tissue associated with 2mm of enophthalmos was 925mm3. In addition, the area of the floor fracture and the height of the herniated tissue were very important in predicting hypoglobus (R=0.65, p<0.0001), the height of herniated orbital tissue and the area of the floor fracture associated with the 2mm hypoglobus were 12mm and 3,6cm2 respectively, as estimated from the linear regression. Conclusion: An enophthalmos of 2mm or more, which is usually an indication for surgery, can be expected when the total volume of herniated orbital tissue is 925mm3 or more. Hypoglobus of 2 mm or more, can be predicted when the area of the orbital floor fracture is 3,6cm2 or more or the height of herniated orbital tissue by the orbital floor fracture is 12mm or more.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF