Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 4
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC: CÁC YẾU TỐ GIẢI PHẪU LIÊN QUAN ĐẾN TẠO KHOANG SAU PHÚC MẠC

Đoàn Trí Dũng, Trần Ngọc Sinh, Dương Quang Trí

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố giải phẫu giúp cho việc tạo khoang sau phúc mạc dễ dàng và an toàn hơn. Tư liệu và phương pháp nghiên cứu: Khảo sát 35 trường hợp được phẫu thuật nội soi sau phúc mạc vùng lưng. Tất cả bệnh nhân đều được thực hiện chụp cắt lớp trước phẫu thuật. Các thông số: bề dày lớp mỡ cạnh thận hay lớp trung gian giửa mạc ngang và phúc mạc thành sau, khoảng cách cơ vuông thắt lưng và đường nách sau ở tư thế nghiêng 90 độ, khoảng cách đường nách sau và đại tràng lên hoặc xuống ở tư thế nghiêng 90 độ trên hình chụp cắt lớp. Kết quả: 34,3% có bề dầy lớp mỡ cạnh thận không quá 0.5cm, 2 trường hợp không thấy được lớp mỡ này. Chiểu dài lớp này tử đường nách sau ra trước có thể tới 8cm. 5,1% có khoảng cách đại tràng nách sau nhỏ hơn 1cm. 46% có đường nách sau nằm ngay hay phía sau cơ vuông thắt lưng. Không có trường hợp nào có tổn thương đại tràng hay phúc mạc. Kết luận: Cấu tạo giải phẫu của các lớp vùng sau phúc mạc, đặc biệt lớp mô liên kết và lớp mỡ giữa mạc ngang và phúc mạc đã cho việc bóc tách được dễ dàng. Hơn nữa, troca đầu tiên có thể đặt ra trước đường nách sau mà không làm tổn thương đại tràng và phúc mạc.

ABSTRACT :

Objective: To study anatomic factors which facilitate better and safer creation of working space for lumbar retroperitoneoscopy. Material and method: We studied 35 cases undergoing lumbar retroperitoneoscopy. All patients got CT scan before the operation. Parameters such as thickness of pararenal fat or intermediate layer between transversalis fascia and the posterior peritoneum, distance between lumbar quadratus muscle and the posterior axillary line in the 90 degree oblique position, distance between the posterior axillary line and the ascending or descending colon in the 90 degree oblique position were viewed on CT scan. Results: 34.3% cases of perirenal fat were not thicker than 0.5cm, and there was no fat found in 2 cases. The length of this fat layer extending from the posterior axillary line amounted to 8cm. 5.1% of cases had the distance between the colon and the posterior axillary line inferior to 1 cm. In 46% cases, the posterior axillary line was found right beside or posterior to the lumbar quadatus muscle. There was no injury of colon and peritoneum in this study. Conclusion: The anatomic structure of the retroperitoneal region, especially the connective tissue (aerolar tissue) and the fat between transversalis fascia and the peritoneum, facilitated the dissection of this region. Besides, the first trocar could be placed anterior to the posterior axillary line without injuring the colon and the peritoneum.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF