Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
HOÀN THIỆN YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA XÉT NGHIỆM TÌM ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN VÙNG AZFa, AZFb VÀ AZFc NHIỄM SẮC THỂ Y

Nguyễn Minh Hà

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu : Đột biến mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y đã được xác định có liên quan đến tình trạng rối loạn sinh tinh và gián đoạn trưởng thành tinh trùng.Mục tiêu : Hoàn thiện kỹ thuật xét nghiệm phát hiện loại đột biến này.Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu : Thử nghiệm một số yếu tố kỹ thuật của xét nghiệm : chọn loại enzyme Taq polymerase phù hợp, xác định độ nhạy của multiplex PCR mix.Kết quả : HotStart Taq DNA Polymerase của Qiagen(r) là enzyme tối ưu cho kỹ thuật nhưng Thermo Taq Polymerase của ABgene(r) vẫn cho kết quả vẫn chấp nhận được. Độ nhạy của MPCR mix được xác định là 5ng DNA/µl trong khi nồng độ DNA tốt nhất cho phản ứng là 20ng/µl.Kết luận : Đã xác định thành công một số điều kiện kỹ thuật của xét nghiệm, hy vọng kết quả trên sẽ giúp ích cho các nghiên cứu tiếp theo khảo sát loại đột biến này.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground : Microdeletions in the AZF regions of the Y chromosome are defined to be related to abnormal spermatogenesis and sperm maturation arrest.Objectives : This study was carried-out in order to optimize some technical conditions of the AZF microdeletion test.Method : we test some technical conditions of the test : choosing the siutable DNA Taq Polymerase, defining the sensitivity of the multiplex PCR mix.Results : We suggest that HotStart Taq DNA Polymerase (Qiagen(r)) is the best enzyme for this test. However, the result of multiplex PCR with Thermo Taq Polymerase (ABgene(r)) is also good. The sensitivity of the multiplex PCR mix is 5ng DNA/µl while the optimal DNA concentration is 20ng/µl.Conclusion : We have defined some technical conditions of this test and we hope that these results will be useful for next researches about this mutation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF