Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 4
NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI CỦA SIÊU ÂM MÀU DUPLEX KHẢO SÁT ĐỘNG MẠCH THẬN Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Nguyễn Văn Trí

TÓM TẮT :

Qua khảo sát bằng siêu âm màu Duplex 104 động mạch thận của người bình thường có đối chứng bằng chụp DSA: tỉ lệ quan sát và ghi được phổ Doppler đầy đủ là 96%. Nên khảo sát 3 mặt cắt: ngang bụng, cạnh sườn phải, ngang hông. Mặt cắt cạnh sườn phải được thực hiện khi mặt cắt ngang bụng khảo sát chưa đầy đủ.

ABSTRACT :

Studying 104 renal arteries of volumteers by colour Duplex ultrasound and DSA we can detect and record Doppler spectrum of 96% renal arteries. We use 3 approach: anterior abdominal position, right subcostal position, translumbar position. Right subcostal position should be used when arterior abdominal position is not good for detection

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF