Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỔ LẤY THAI VÌ THAI TRÌNH NGƯNG TIẾN TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH (12/2009-3/2010)

Trần Sơn Thạch(1), Nguyễn Đức Duy Tâm(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTThông tin cơ sở. Mổ lấy thai ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Mặc dù không có định nghĩa thống nhất nhưng thai trình ngưng tiến là một trong những chỉ định mổ lấy thai thường gặp nhất trong thực tế và có thể làm gia tăng tỷ lệ MLT không cần thiết.Mục tiêu. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố liên quan đến chỉ định mổ lấy thai vì thai trình ngưng tiến tại bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh.Phương pháp. Nghiên cứu bệnh-chứng với 115 thai phụ được mổ lấy thai vì thai trình ngưng tiến (nhóm bệnh) và 115 thai phụ MLT vì chỉ định khác (không bao gồm mổ lấy thai vì bất xứng đầu chậu) tại bệnh viện Hùng Vương từ 01/12/2009 đến 30/03/2010. Phân tích hồi quy đa biến được dùng để khống chế nhiễu.Kết quả. Có 4 yếu tố liên quan độc lập đến chỉ định mổ lấy thai vì thai trình ngưng tiến bao gồm có sử dụng oxytocin (OR=7,1; KTC 95%=2,3-22,1); sinh con lần đầu (OR=6,1; KTC 95%=1,4-26,3); ước lượng cân thai ≥3500 g (OR=2,9; KTC 95%=1,1-7,9) và điểm Bishop <7 (OR=0,2; KTC 95%=0,1-0,8).Kết luận. Những yếu tố làm tăng nguy cơ mổ lấy thai vì thai trình ngưng tiến là cơ sở để cập nhật phác đồ điều trị và xây dựng những can thiệp góp phần làm giảm tỷ lệ mổ lấy thai không cần thiết tại các cơ sở y tế

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground. Cesarean section is steadily increasing globally, including Vietnam. Failure to progress of labor, though not have been universallly defined, is currently one of the most common indications and may result in unnecessary cesarean deliveries.Objective. The study aimed to investigate independent risk factors of cesarean section indicated by failure to progress of labor at Hung Vuong hospital, Ho Chi Minh City.Method. A case-control study recruiting 115 women delivered abdominally with an indication of failure to progress of labor (cases) and 115 women delivered by cesarean section with other reasons (not including cephalopelvic disproportion) was carried out at Hung Vuong hospital from December 1st, 2009 to March 30th, 2010. Independent risk factors were identified by using multivariate logistic regression.Results. Four independent risk factors were independently associated with cesarean section by failure to progress of labor. They were oxytocin use (OR=7.1, 95% CI=2.3-22.1); nulliparity (OR=6.1, 95% CI=1.4-26.3); EFW ≥3500 g (OR=2.9, 95% CI=1.1-7.9) and Bishop score <7 (OR=0.2, 95% CI=0.1-0.8).Conlusions. Those risk factors of cesarean section indicated by failure to progress of labor could serve as a baseline to update institutional therapeutic protocols in an effort to reduce unnecessary cesarean deliveries.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF