Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM TEO NIÊM MẠC DẠ DÀY TRÊN NỘI SOI THEO PHÂN LOẠI KIMURA

Quách Trọng Đức

TÓM TẮT :

Cơ sở và mục tiêu: Teo niêm mạc dạ dày trên nội soi (TNMNS) mức độ trung bình đến nặng theo phân loại của Kimura (TNMNS) đã được chứng minh là một yếu tố nguy cơ ung thư dạ dày. Nghiên cứu này nhằm mô tả đặc điểm TNMNS ở bệnh nhân Việt Nam và mối liên quan giữa TNMNS với tuổi, H. pylori và dạng viêm dạ dày trên nội soi theo hệ thống Sydney cải tiến. 
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu cắt ngang trên 1109 bệnh nhân liên tiếp. Loại trừ những trường hợp viêm thực quản trào ngược, loét dạ dày - tá tràng và ung thư dạ dày. Đánh giá trên mỗi bệnh nhân mức độ TNMNS theo phân loại Kimura và dạng viêm dạ dày theo hệ thống Sydney cải tiến. 
Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu 43 ± 13. Mức độ TNMNS gồm: nhẹ 934 (84,2%), trung bình 156 (14,1%) và nặng 19 (1,7%). Có mối liên quan giữa mức độ nặng của TNMNS với tuổi và nhiễm H. pylori (p < 0,0001). Tỉ số chênh TNMNS mức độ trung bình và nặng ở các dạng viêm dạ dày lần lượt là: phù nề xuất tiết (0,93), sung huyết (0,47), trợt phẳng (2,9), trợt nổi (0,3), xuất huyết (0,3), phì đại nếp niêm mạc (0,8) và teo niêm mạc (0,9). 
Kết luận: TNMNS mức độ trung bình-nặng chiếm 15,8%, có liên quan thuận với tuổi, nhiễm H. pylori và thường phối hợp với dạng viêm dạ dày trợt phẳng.

ABSTRACT :

Background and aim: The moderate and severe grades of endoscopic gastric atrophy (EGA) according to the Kimura classification have been proved to be risk factors of developing gastric cancer. This study aims to analyze the characteristics of EGA in Vietnamese patients and its relationship with age, H. pylori status and endoscopic gastritis forms (EGFs) according to the revised Sydney system. 
Methods: A cross-sectional study was conducted in 1109 consecutive patients at the department of endoscopy, University Medical Center at HCMC. Patients with peptic ulcer disease, reflux esophagitis and gastric cancer were excluded. Assessing the grade of EAG according to Kimura classification and endoscopic gastritis forms (EGF) according to the revised Sydney system were performed on each patient. 
Results: The mean age was 43 ± 13. EAG was graded as mild, moderate and severe in 934 patients (84.2%), 156 (14.1%) and 19 (1.7%) respectively. The severity of EAG was significantly related to advanced age and H. pylori infection (p < 0.0001). Odd ratios for moderate and severe EAG in EGFs were as followed: edematous (0.93), erythematous (0.47), flat erosive (2.9), raised erosive (0.3), hemorrhagic (0.3), hyperplastic (0,8) and atrophic (0.9). 
Conclusion: The rate of moderate and severe EGA was 15.8%. Its existence relates to advanced age, H. pylori infection and flat erosive gastritis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF