Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TÁI NHIỄM SAU CAN THIỆP BẰNG MEBENDAZOLE Ở TRẺ EM XÃ HỒNG VÂN, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2005-2006

Lương Văn Định, Trương Quang Ánh, Nguyễn văn Hinh và cộng sự

TÓM TẮT :

Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ và mức độ nhiễm các loại giun đũa, giun tóc, giun móc.2. Nhận xét hiệu lực thuốc tẩy giun Mebendazole. 3. Đánh giá tỷ lệ và mức độ nhiễm giun sau can thiệp 4 tháng và 6 tháng.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả và can thiệp; xét nghiệm 295 mẫu phân trẻ em từ 2-15 tuổi xã Hồng vân, Huyện A lưới theo phương pháp Kato - Katz.
Kết quả và kết luận : Tỷ lệ nhiễm giun chung là 64,41%, trong đó nhiễm giun đũa (54,24%), giun tóc (16,27%), giun móc (25,08%). Trẻ em ở lứa tuổi 5-9 có tỷ lệ nhiễm giun cao nhất. Tỷ lệ đơn nhiễm 1 loại giun (38,64%), 2 loại (20,34%), 3 loại (5,42%). - Mebendazole 500mg liều duy nhất có hiệu lực tốt đối với giun đũa và giun tóc. Tỷ lệ sạch trứng, giảm trứng theo thứ tự giun đũa (95,63%; 99,81%), giun tóc (64,58%; 89,84%), giun móc (56,76%; 90,48%). - Tỷ lệ tái nhiễm sau can thiệp 4 tháng là 35,27%, sau 6 tháng là 44,74%.

ABSTRACT :

Objectives: 1. To define prevalence rate and intensity infection of Ascaris lumbricoides, hookworm, Trichuris trichiura.2. To comment on the effect of Mebendazole.3. To assess the prevalence rate and intensity infection after intervention.
Methods: The cross- sectional and intervene study; examination of 295 children stool samples from 2 to 15 aged in Hong van commune, A luoi dictrist by Kato-Katz technic.
Results and conclusions:- The prevalence rate of soil-transmitted helminth infections was 64.41% in which Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura and hookworm were 54.24%, 16.27% and 25.08% respectively.- The prevalence rate of one kind of worm was 38.64%, two kinds of worm (20.34%), and three kinds of worm (5.42%).- A single dose of mebendazole has the highest effect with Ascaris and Trichuris. The cure rate and egg reduction rate for Ascaris, Trichuris and Hookworm were (95.63%; 99.81%), (64.58%; 89.84%), and (56.76%; 90.48%) respectively.- Re-infection rate after 4 and 6 months treatment were 35.27% and 44.74% respectively.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF