Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC VÙNG RÌA GIÁC MẠC VÀ NIÊM MẠC MÁ TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ BIỂU MÔ GIÁC MẠC

Trần Công Toại(1), Trần Thị Thanh Thủy(1), Phan Kim Ngọc(2), Diệp Hữu Thắng(3)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Một số bệnh lý khiếm khuyết tế bào vùng rìa giác mạc bẩm sinh hoặc mắc phải bởi các nguyên nhân như hội chứng Steven Johnson, phẫu thuật giác mạc nhiều lần, bỏng nhiệt hoặc hóa chất tạo sẹo giác mạc, nhiễm trùng, đeo contact lens...dẫn đến phá hủy lớp biểu mô giác mạc gây giảm thị lực của bệnh nhân. Để điều trị hiệu quả, bệnh nhân cần phải tạo được lớp biểu mô giác mạc thay thế.Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu loạt ca. Phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân được chia làm 2 nhóm dựa theo chỉ định để tiến hành ghép tế bào gốc. Nhóm 1: ghép "tấm biểu mô" được tạo thành từ niêm mạc má. Nhóm: ghép "tấm biểu mô" được tạo thành từ tế bào gốc vùng rìa giác mạc. Tế bào rìa giác mạc và niêm mạc má được thu nhận theo đúng tiêu chuẩn chọn mẫu và tạo tấm biểu mô theo qui trình. Đánh giá: Tế bào nuôi cấy được theo dõi dưới kính hiển vi đảo ngược pha, nhuộm mô học HE và nhuộm hóa mô miễn dịch với marker p63. Kết quả ghép tấm biểu mô trên bệnh nhân được theo dõi và dựa trên khám bề mặt giác mạc, đánh giá thị lực và kết quả tạo tân mạch giác mạc.Kết quả và bàn luận: Sau khi tiến hành nghiên cứu, chúng tôi đạt được một số kết quả như sau: - Nhóm 1: bề mặt nhãn cầu ổn định 6/7 mắt. Thị lực cải thiện nhưng không quá 1 hàng. - Nhóm 2: bề mặt nhãn cầu ổn định 22/23 ca. Thị lực cải thiện lớn hơn 2 hàng 20/23 ca. Kết quả này cho thấy tính hiệu quả của phương pháp điều trị như các tác giả khác trên thế giới.Kết luận: Chúng tôi đã sử dụng thành công kỹ thuật nuôi cấy tế bào gốc an toàn và hữu dụng, đặc biệt điều trị bệnh lý bề mặt nhãn cầu ở chuyên khoa mắt.

ABSTRACT :

Introduction: Some pathologies of corneal cell edge region may be of congenital origin such as Steven Johnson syndrome, or can be caused by mechanical or environment condition such as corneal multiple surgeries, chemicals that eventually generate infection due to different auto-immune reaction. All these condition may eventually lead to the destruction of cornea epithelial layer causing either a decrease or a total loss of vision. For an effective treatment, patients need to be regenerated the corneal epithelial layer.Materials and methods: Research design: Case series studyMethods: Patients were divided into 2 groups to conduct stem cell transplantation: Group 1: graft "epithelial sheets" are made up of oral mucosa. Group 2: graft "epithelial sheets" are formed from stem cell of corneal area (limbal stem cell). Corneal cell edge and oral mucosa were included as standard sample and generate epithelial sheets in the protocol.Evaluation: Cells were monitored by inverted phase microscopy, HE staining and immune-histochemical staining by p63 marker. Results of the epithelial sheet transplant are monitored and evaluated by the corneal surface examination, vision and corneal new vessels.Results and discussion: After conducting research, we obtained the results as follows: - Group 1: Stable surface eyeball 6/7 eyes. Vision improved, but not more than 1 row. - Group 2: Stable surface eyeball 22/23 eyes. Vision improved, but not more than 2 row. This result shows the effectiveness of treatment in line with other international studies.Conclusion: We used a successfully technique which confirmed that cultured stem cells are safe and useful in the treatment of few eye pathological condition.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF