Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HER2 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI TẠI CHỖ GẮN HUỲNH QUANG (FISH): KỸ THUẬT VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

Đoàn Thị Phương Thảo, Phan Đặng Anh Thư, Trần Hương Giang, Võ Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, Lý Thanh Thiện, Hoàng Anh Vũ, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Việc xác định chính xác tình trạng của HER2 ở bệnh nhân ung thư vú có vai trò quan trọng trong việc tiên lượng và cũng là một gợi ý cho việc lựa chọn loại hóa trị cũng như liệu pháp dùng nội tiết. Một trong những ứng dụng quan trọng của việc phát hiện HER2 là điều trị nhắm trúng đích bằng Trastuzumab. Hiện nay, nhiều nghiên cứu cho thấy phát hiện sự khuếch đại của HER2 bằng phương pháp lai tại chỗ gắn huỳnh quang (FISH) cung cấp được những thông tin chính xác hơn về tình trạng HER2 so với hóa mô miễn dịch (HMMD). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mẫu được chọn ngẫu nhiên, 53 trường hợp được chẩn đoán carcinôm vú, thực hiện HMMD và FISH. Trên kết quả HMMD chia làm 3 nhóm, gồm âm tính (0,1+), dương tính vừa (2+), dương tính mạnh (3+). FISH HER2 được thực hiện trên lát cắt từ block paraffin 4 µm với bộ kit của PathVysion, đã được FDA chấp nhận, thực hiện kỹ thuật đúng theo qui trình khuyến cáo của nhà sản xuất. Phuơng pháp này dung một đoạn dò HER2 (17q21, phổ màu cam) và CEP17 tương ứng NST17 (phổ màu xanh lá). Chất huỳnh quang nhìn thấy dưới kính hiển vi Olympus nhiều bộ lọc, bao gồm DAPI, phổ cam, phổ xanh, tương ứng với vùng carcinôm xâm nhập đánh giá điểm trên tiêu bản nhuộm H&E. Đếm tín hiệu của HER2 và CEP17 trên 20 tế bào u, và tính tỉ lệ tổng HER2/CEP17. Các trường hợp khuếch đại nếu HER2/CEP17 ≥ 2. Kết quả: Chúng tôi có 17/53 trường hợp không có tín hiệu CEP17 và 37/53 trường hợp có tín hiệu HER2 và CEP17 trên mẫu nhuộm FISH. Phát hiện có khuếch đại HER2 trong 18/37 trường hợp. Sự tương hợp giữa HMMD và FISH trên nhóm âm tính là 11/19 ca (91,6%) với gen HER2 không khuếch đại và không tương hợp trong 1/12 ca (8,4%). Trong nhóm dương tính, sự tương hợp là 8/10 ca (80%) với gen HER2 khuếch đại, không tương hợp trong 2/10 ca (20%). Trong nhóm HMMD dương tính (2+), 9/15 ca (59,9%) cho thấy có khuếch đại HER2 và 6/15 ca không khuếch đại. Đây là nhóm chính giải thích sự không thống nhất giữa kết quả HMMD và FISH. Kết luận: 37/53 trường hợp thực hiện FISH thành công đã cho thấy kỹ thuật này có thể triển khai được bộ môn Giải phẫu bệnh Đại học Y Dược TP.HCM. Tuy nhiên, thực hiện tốt kỹ thuật cần có phải đào tạo nhóm kỹ thuật viên thành thạo và những trang thiết bị cần thiết.

ABSTRACT :

Background: Accurate determination of the status of HER-2 in breast cancer is critical as it provides significant insight into patient prognosis and may also suggest selection of the chemotherpeutic and hormonal treatments. At present, the most important application of HER2 testing is in the selection of patients for targeted therapies such as trastuzumab. As confirmed by many studies, detection of HER2 gene amplification by fluoressence in situ hybridization (FISH) may provide more accurate information than immunohistochemistry (IHC). Material and Method: We have evaluated status of HER-2 of 53 breast cancer specimens by IHC and FISH assays. With immunohistochemical scoring, there are three groups, negative (0 and 1+), moderately positive (2+) and strong positive (3+). HER2 FISH assays were performed on 4µm paraffin sections using the FDA-approved PathVysion kit and protocol were performed according to the manufacture's instruction. This assay uses a probe for the HER2 locus (17q21, spectrum Orange) and CEP17 as the chromosome 17 control probe (spectrum Green). Fluorescence was visualized on Olympus microscope with multiple filters, including DAPI, spectrum orange, spectrum green, and correlated directly with H&E stained sections to ensure scoring of invasive carcinoma area. HER2 and CEP17 signal were enumerate in 20 cells, and total HER2/CEP17 ratio was calculated. Cases were considered HER-2 amplification if HER2/CEP17 ratio ≥ 2. Results: We found 16/53 cases showing no signal of CEP17 and 37/53 cases having HER2 and CEP17 signals by FISH assays. HER2 amplification was detected in 18/37 cases. Concordance between IHC and FISH score in immunohistochemical negative group was found in 11/12 (91.6%) cases that HER2 gene was nonamplified and disconcordance in 1/12cases (8.4%). In immunohistochemical positive group, concordance is 8/10 (80%) cases that HER2 gene was amplified, disconcordance in 2/10 (20%) cases. In moderately immunohistochemical positive group (2+), 9/15 (59.9%) cases showed HER2 amplification and 6/15 cases without amplification. This group is the main source of discrepancy between immunohistochemical and FISH results. Conclusion: With 37/53 cases having good FISH results, we suggested that FISH test is practicable in Pathology Department of University of Medicine and Pharmacy at HCMC. However, it is necessary to have a well-trained team and good FISH equipment to perform it routinely for clinical practice.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF