Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 4
NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BA LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DE VEGA TRONG BỆNH LÝ HỞ VAN BA LÁ

Đoàn Văn Phụng, Trần Quyết Tiến

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các chỉ định phẫu thuật tạo hình van ba lá bằng phương pháp De Vega trong hở van ba lá. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu từ tháng 3/ 2005 đến tháng 3/2007, có 64 bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình van ba lá bằng phương pháp De Vega do hở van ba lá phối hợp với bệnh lý van hai lá. Độ tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 38, nam chiếm 54%, với 71,9% bệnh nhân có mức độ suy tim NYHA III-IV. Phương pháp tạo hình van ba lá theo tác giả De Vega được chỉ định thực hiện ở những nhóm bệnh nhân: 4,7% hở van ba lá rất nặng(độ IV); 57,8% hở mức độ nặng (độ III); 37,5% hở van ba lá mức độ trung bình (độ II) và tăng áp động mạch phổi nặng (PAPs > 60 mmHg). Các biến số trước trong và sau mổ được ghi nhận. Độ hở van ba lá sau sửa được đánh giá bằng siêu âm tim qua thành ngực sau mổ. Trong đó kết quả sửa van ba lá thành công khi độ hở van sau sửa không hở hay chỉ hở mức độ nhẹ (dưới độ II). Kết quả sửa van được phân tích theo các chỉ định được tìm thấy. Kết quả: Có 71,9% (46 bệnh nhân) đạt kết quả sửa van ba lá thành công. Tỉ lệ tử vong sau mổ thấp 3,1%, có sự cải thiện mức độ suy tim sau mổ với mức độ suy tim theo NYHA III-IV chỉ còn 6,3%, Phân tích kết quả sửa van theo các chỉ định cho thấy: ở nhóm chỉ định trên các bệnh nhân hở van ba lá rất nặng (độ IV) có 3 bệnh nhân sau mổ thành công (p>0,05), với nhóm hở van ba lá mức độ nặng (độ III) có 45,8% (13 bệnh nhân) sau mổ thành công (p>0,05) và nhóm hở van ba lá trung bình (độ II) và tăng áp lực động mạch phổi nặng (PAPs >60mmHg) thì có đến 77,43% số bệnh nhân thành công (p<0,001). Kết luận: Qua các chỉ định tạo hình van ba lá tìm thấy ở nghiên cứu này cho thấy có thể áp dụng phương pháp tạo hình van ba lá theo phương pháp De Vega ở các bệnh nhân có mức độ hở van ba lá trung bình (độ II) và tăng áp động mạch phổi nặng. Các trường hợp hở van ba lá nặng và rất nặng (độ III, IV) chúng ta không áp dụng phương pháp tạo hình theo tác giả De Vega.

ABSTRACT :

Aims: To determine the indications of De Vega annuloplasty surgery for functional tricuspid regurgitation. Materials and methods: Between March 2005 to March 2007, 64 patients underwent De Vega tricuspid annuloplasty in functional tricuspid regurgitation associated with mitral valvular disease. There were 34 males (54%) and 30 females with a mean age of 38 years, 71.9% NYHA class III, IV. The patients were indicated for De Vega annuloplasty: 4.7% tricuspid regurgitation grade IV; 57.8% grade III and 37.5% grade II with severe pulmonary arterial hypertention (PAPs > 60 mmHg). We recorded the pre- operation, peri- operation and after operation variables. We also analyzed the results of indications found in this study. Results: There were 71.9% (36 patients) good results with tricuspid regurgitation grade < II. Hospital mortality was 3.1% (2 patients). The results of indication: 3 patients with no residual tricuspid regurgitation in patients having grade IV in pre operation; 45.8% patients no residual TR in patients having grade III and 77.43% no residual TR in patients having grade II with PA hypertention more than 60 mmHg. Conclusion: We can use De Vega annuloplasty in these patients with tricuspid regurgitation grade II with pulmonary arterial hypertention (PAPs >60 mmHg).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF