Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH MÀNG NHĨ QUA NỘI SOI

Hồ Xuân Trung, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Hữu Khôi

TÓM TẮT :

Tạo hình màng nhĩ qua nội soi đã được áp dụng tại Việt Nam từ năm 1997. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tỷ lệ liền màng nhĩ và sự cải thiện sức nghe sau mổ ở những bệnh nhân được tạo hình màng nhĩ đơn thuần qua nội soi. Phương pháp nghiên cứu là tiền cứu mô tả, với thời gian theo dõi ít nhất là 6 tháng. Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình màng nhĩ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, cơ sở 1 và 2 Bệnh viện Đại học Y Dược từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 4 năm 2005. Tỉ lệ liền màng nhĩ là 83.9% và tỉ lệ cải thiện sức nghe là 80.65%.Từ đó, chúng tôi đề nghị nên áp dụng phương pháp nội soi tạo hình màng nhĩ rộng rãi hơn tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh nhằm mục đích nâng cao chất lượng sống cho người dân.

ABSTRACT :

Objectives: Endoscopic myringoplasty have been applying in Vietnam since 1997. This study is aimed to investigate the graft take rate and improvement of hearing threshold of patients being performed the Tympanoplasty type I procedure entirely with the use of endoscopy. 
Study design: prospectively descriptive. The follow-up time was at least six months. Patients: patients who was operated myringoplasty with endoscopy from June 2004 to April 2005 at Gia Ñinh People's and the HCMC University of Medicine and Pharmacy hospitals. 
Results: Overall perforation closure rate was 83.9% and the rate of the hearing threshold improvement was 80,65%. 
Conclusion: Endoscopic Myringoplasty should be applying more frequently, especially at ENT department of provincial hospitals.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF