Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG

Nguyễn Thế Luyến

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề :Trượt đốt sống là một bệnh lý ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt và lao động của người bệnh, chiếm tỉ lệ 50 - 65%(6, 8) số người có dấu hiệu khuyết eo cung sau đốt sống. 
Mục tiêu: xác định đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và kết quả điều trị phẫu thuật bệnh trượt đốt sống thắt lưng.
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu 30 trường hợp trượt đốt sống thắt lưng từ 12 - 2007 đến 9 - 2009 tại bệnh viện Đại học y dược. Nhóm A (20 ca) phẫu thuật bắt vít chân cung và hàn xương sau bên. Nhóm B (10 ca) phẫu thuật bắt vít chân cung và đặt PEAK, hàn xương thân đốt sống trượt . Đánh giá kết quả theo thang điểm của Prolo.
Kết quả: 10/10 ca của nhóm B đạt loại tốt, 18/20 ca nhóm A đạt loại tốt và 2/20 ca đạt trung bình. Kết quả: 92,4% đạt loại tốt, 6,6% đạt loại trung bình.
Kết luận: Để điều trị trượt đốt sống thắt lưng bằng phẫu thuật, phương pháp bắt vít chân cung và đặt PEAK hàn xương thân đốt đem lại kết quả tốt nhất trong giai đoạn hiện nay.

ABSTRACT :

Background: Spondylolisthesis is the disease influencing daily living and the capacity for working of the patients. It is involved in 50 --> 65 %(6, 8) of all patients seen for isthmic defect.
Purpose: To determine the clinical character, medical imaging and result of surgical treatment of lumbar spondylolisthesis.Method: + To research 30 cases of lumbar spondylolisthesis were treated at Medical University Hospital from December 2007 to September 2009. Group A: Pedicular screw instrumentation and posterolateral fusion. Group B: Pedicular screw instrumentation, artificial disc instrumentation (PEAK) and interbody fusion. + To assess the result with the PROLO scoring system.
Results: + 10 good cases / 10 cases of group B. + 18 good cases / 20 cases of group A. + 92.4% good cases, 6.6% fair cases
Conclusion: Surgical treatment of lumbar spondylolisthesis with pedicular screw instrumentation, artificial disc instrumentation and interbody fusion is the procedure achieving the best result until now.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF