Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
RÒ HẬU MÔN TIỀN ĐÌNH Ở TRẺ EM CÓ HẬU MÔN BÌNH THƯỜNG: DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ

Lê Tấn Sơn và cs

TÓM TẮT :

Mục đích: Tác giả giới thiệu dịch tễ, hình thái lâm sàng của dị dạng rò hậu môn tiền đình ở trẻ em có hậu môn bình thường và kết quả điều trị đã đạt được.
Số liệu và phương pháp: Tiền cứu từ tháng 9-1999 đến tháng 8-2003 có 120 trường hợp đã được điều trị tại BVNĐ 1. Đối tượng là những trường hợp bệnh nhân bị rò hậu môn tiền đình có hậu môn bình thường, đã được vá rò thất bại hoặc chưa vá, có hoặc không mở hậu môn tạm (HMT). Tổn thương được phân loại thành loại I: tình trạng viêm tiến triển, có mủ; loại II: chỉ có hăm đỏ ở bộ phận sinh dục; loại III: không còn tình trạng viêm. Loại I và II được điều trị nội khoa cho đến khi ổn định để phẫu thuật. Xử trí đường rò bằng phẫu thuật Tsuchida.
Kết quả: có 2 trường hợp rò loại I tự lành sau điều trị nội khoa và 118 trường hợp cần phải đóng rò, trong số đó có 90 trường hợp không có HMT và 28 trường hợp có HMT. Bệnh nhân được phân loại theo tình trạng ban đầu: loại I có 72 trường hợp, loại II có 12 trường hợp và loại III có 34 trường hợp. Kết quả có 3 trường hợp rò tái phát trong nhóm không HMT, 1 trong nhóm có HMT. Một trong 3 thuộc nhóm không HMT và trường hợp duy nhất có HMT vá thất bại đã được vá lại lần thứ 2 cho kết quả tốt.
Kết luận: rò hậu môn - tiền đình ở trẻ em có hậu môn bình thường là dị dạng khá phổ biến ở Việt nam, trong hầu hết các trường hợp có thể xử trí đường rò với 1 lần mổ duy nhất với phẫu thuật Tsuchida.

ABSTRACT :

Purpose: The author presents the epidemiology, the clinical findings of the perineal canal and the results of treatment.
Materials and methods: From September 1999 to August 2003 there were 120 cases of perineal canal treated at the Department of Surgery of the Pediatric Hospital No. 1. The patients were categorized into Group I: active inflammation, Group II: vulvar excoriation and Group III: no inflammation. Group I and II were treated medically until no more inflammation. The fistula is closed by the Tsuchida's technique.
Results: There were 2 patients healed spontaneously after medical treatment. The other 118 patients were closed surgically, among them there were 90 cases without colostomy and 28 with colostomy. There were 72 patients in Group I, 12 in Group II and 34 others in Group III. Three cases without colostomy and one with colostomy had recurrence. One among these 3 without colostomy and the only one with colostomy were treated again with good result by the same procedere
Conclusions: the perineal canal is a common anorectal malformation in Viet nam. In almost all clinical features, it can be managed appropriately so that the lesion could be treated surgically only one time with the Tsuchida technique.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF