Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHÂU NỐI VI PHẪU THUẬT NGÓN TAY ĐỨT RỜI

Phan Đức Minh Mẫn, Võ Văn Châu

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phân tích các yếu tố tác động lên kết quả khâu nối ngón tay và đánh giá phục hồi chức năng ngón tay đứt rời được khâu nối bằng vi phẫu thuật tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình .
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: khảo sát các yếu tố ảnh hưởng lên kết quả kỹ thuật khâu nối vi phẫu và phục hồi chức năng cho tất cả các trường hợp ngón tay bị đứt lìa hòan tòan mà có chỉ định và được thực hiện khâu nối vi phẫu tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM với những tiêu chuẩn sau: mọi lứa tuổi < 70, bảo quản đúng, không dập nát nhiều (bao gồm các vết thương lột găng), thời gian thiếu máu hỗn hợp < 12 giờ, không bệnh lý nội khoa. Kết quả thành công đánh giá sau 7 ngày và chức năng đánh giá sau 6 tháng. Các ỵếu tố phân tích kết quả gồm: mức độ tổn thương, tỉ lệ ĐM/TM, kỹ thuật KHX, sử dụng ghép mạch máu, thuốc kháng đông, một ngón và nhiều ngón. Đánh giá chức năng dựa trên tầm vận động khớp, cảm giác phân biệt 2 điểm, lực kẹp và lực nắm của bàn tay, mức độ thẩm mỹ. Phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS.
Kết quả: Từ 1998 đến 2008, chúng tôi đã thực hiện khâu nối vi phẫu cho 102 trường hợp với 139 ngón tay bị đứt lìa hoàn toàn. Tì lệ thành công chung 75,5% (nhóm một ngón là 82,3% và nhiều ngón là 66,7%). Tỉ lệ nam/ nữ (4/1), tuổi hay gặp là nhóm tuổi 20-39 (53,9%). Các yếu tố có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng lên kết quả: Tỉ lệ ĐM/TM, nhóm nối một ngón và nhiều ngón. Các yếu tố khác không có giá trị thống kê. Chức năng (dựa trên 45 ca/ 56 ngón tay theo dõi > 6 tháng): - TAM: bình thường(0), tốt (19 ngón tay), khá (25) và trung bình (12). - Cảm giác PB2Đ: tốt (17 ngón tay), khá (19) và kém (18). - Cảm giác nóng lạnh: chấp nhận bình thường (24 ngón tay), tạm được (19), khó chịu (13). - Chức năng bàn tay theo CHEN: nhóm 1 (20 ca) , nhóm 2 (15) , nhóm 3 (10) và nhóm 4(0)
Kết luận: khâu nối ngón tay bằng phương pháp vi phẫu đem lại giá trị lớn về kết quả và phục hồi chức năng của bàn tay. Vai trò khâu nối mạch máu (> 1ĐM+2TM) có ý nghĩa lớn cho thành công, phục hồi chức năng và thẩm mỹ.

ABSTRACT :

Objective: Analysis of the microsurgical technique for the digital replantation and assessment of functional results at HTO in Vietnam.
Methods: prospective, we studied to correlated various factors with rates of survival and functional results for the amputated digits replanted. The selective criteria for patients: under 70 years old, good preservative, not severe wound, the time of total ischemia < 12 h and no any medical problems. The successful results must be assessed after 7 days and the functional results were reviewed to examine after 6 months. The clinical analysis included: mechanism of amputation (including the ring avulsion injury), the ratio of artery/veins suture, the model of bone fixation, using vessel graft, the anticoagulants and relation between single finger and multi fingers. Functional assessments based on active motion, 2-point discrimination, pinch and grasp function and cosmetic. Statistical analysis designated on SPSS software.
Results: From 1998 to 2008, we perfomed 102 cases replanted with 139 amputated fingers at Hospital for Trauma and Orthopedics HCMC. - The overall survival rate of finger replantations was 75.5% (group of single finger was 82.3% and group of multi fingers were 66.7%). - Ratio male/ female was 8/2 with 53.9% of all patients were between 20-39 years of age. - The factors of the ratio of artery/veins suture and relation between single finger and multi fingers were statistical significance to survival rate (p< 0.05).- Other factors didn't affect survival. - Evaluation of function (based on 45 cases with 56 amputated fingers) resulted in: + TAM criteria (normal = 0, excellent = 19 fingers, good = 25 fingers and fair = 12). + 2-point discrimination (good = 17 fingers, fair = 19 and poor = 18 fingers). + Cold intolerance (normal = 24, accepting = 19, disturbing = 13). + CHEN classification (group I = 20 cases, II = 15 cases, III = 10 cases, IV = 0).
Conclusion: The microsurgical technique for the finger replantation is very valuable to restoring hand function and survival rate. The result of survival , function cosmetic will be achieved better if the ratio of arterial/ venous suture were practised more effective (> 1 arterial + 2 veins).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF