Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM ĐO KHOẢNG CÁCH CẦN GHÉP MẠCH MÁU TRÊN ĐỘNG MẠCH ĐÙI THỎ

Phan Đức Minh Mẫn(1), Phạm Lê An(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xác định khoảng cách mất đoạn mạch máu thực sự và khoảng cách hở thực sự giữa hai đầu mạch máu cần ghép nhầm góp phần tăng khả năng tỉ lệ thành công nhiều hơn.
Phương pháp nghiên cứu: khảo sát ngẫu nhiên, cắt đoạn mạch máu động mạch đùi thỏ 3mm, 5m, 7mm; tiến hành nối trực tiếp tận tận bằng kỹ thuật vi phẫu sau khi đo khoảng cách trước khi cắt đoạn và sau khi cắt đoạn mạch máu. Kết quả khâu nối thành công khi sau nối kiểm tra lại bằng tét Allen (+) 5 phút, 30 phút, và một giờ.
Kết quả: 21 động mạch đùi thỏ được khâu nối, nhóm cắt đoạn 3mm có tỉ lệ thành công 100%, nhóm cắt đoạn 7mm có tỉ lệ thất bại 100% và nhóm 5mm có tỉ lệ thành công 44,4%. Trong đó, tương ứng đoạn cắt từ 4,41-5,25mm, có khoảng tin cậy 95%. 
Kết luận: mất đoạn mạch máu thực sự < 4,41mm trên động mạch đùi thỏ có khả năng khâu nối trực tiếp và cho kết quả thành công cao, và mất đoạn > 4,41 là nên sử dụng ghép mạch máu để tăng tỉ lệ thành công. Tương ứng khoảng hở thực sự giữa hai đầu mạch máu là >13,18mm.

ABSTRACT :

Objective: confirm the arterial interval losing and the real gap between the arterial ends in which needs using vasculary graff aiming to raising the success results.
Methods: randomizing, the rabbit 's femoral artery was exposed and we used the Ethicon nylon 9/0 making the dot points which measured the 3mm, 5mm or 7mm intervals on the vessel randomly. Then, the first step the each vessel was just intersected the first dot point and the delatation gap was measured and record P1. the second step, we went on cutting the second dot point and repeat to measure the real gap and record P2. Result of microsurgical suture noted success when the (+) Allen test practiced good results after 5mph, 30mph and 1 hour.
Results: 21 rabbit 's femoral arteries were sutured, the group of 3mm interval cutting got the 100% good result, the group of 7mm interval cutting got the 100% fail result and the group of 5mm interval cutting got 44.4% good result similar to the value of cutting interval between 4.41mm to 5.25mm with 95% confidence interval.
Conclusion: if the rabbit 's femoral arteries were lost the interval < 4.41mm , the vessel ends might be sutured directed and got high rate of good success as well as if the vessel interval > 4.41mm we should use the vessel graff aiming to raising the good result for microsurgical suture . That means we should apply the vessel graff when the real gap measured larger than 13.18mm between the both arterial ends.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF