Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
ĐIỀU TRỊ VỠ BÀNG QUANG TRONG PHÚC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG: KINH NGHIỆM QUA 22 TRƯỜNG HỢP

Trần Lê Linh Phương, Lê Anh Tuấn

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trình bày kinh nghiệm của chúng tôi qua khâu bàng quang vỡ đơn thuần bằng nội soi ổ bụng. 
Chất liệu và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thí điểm. 22 trường hợp vỡ bàng quang trong phúc mạc do chấn thương được lựa chọn từ tháng 10.2004 đến tháng 5.2006. Tuổi trung bình 33 tuổi. Chi tiết phẫu thuật khâu bàng quang vỡ qua nội soi được mô tả trong bài toàn văn. 
Kết quả: Thời gian nằm viện trung bình là 7,3 ngày. Không có biến chứng trong và sau phẫu thuật. Tỷ lệ thành công đạt 95,5%. Tất cả bệnh nhân được rút thông Foley trung bình 8,7 ± 1,9 ngày, không có bệnh nhân nào cần đặt thông mở bàng quang ra da trên xương mu sau khâu bàng quang qua nội soi. 
Kết luận: Khâu bàng quang qua nội soi ổ bụng là một thủ thuật ít xâm lấn có thể chỉ định trong những trường hợp vỡ bàng quang trong phúc mạc trong cấp cứu.

ABSTRACT :

Objectives: To present our preliminary experience of laparoscopic repair of isolated intraperitoneal bladder rupture. 
Materials and Methods: Twenty-two cases of intraperitoneal bladder rupture post trauma were prospectively procedured from October 2004 to May 2006. Details of the laparoscopic surgical technique were presented. 
Results: Mean age was 33 years. Mean time of hospitalization was 7.3 days. There was no intra- or postoperative complications. The successful rate was 95.5%. All of patients had Foley catheter removal on day 8.7 ± 1.9 postoperation without any suprapubic catheter. 
Conclusion: Less invasive laparoscopic suture could be selective indicated for emergency cases of intraperitoneal bladder rupture.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF