Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN HẸP DA QUI ĐẦU VỚI KEM BÔI DA STEROID

Nguyễn Tiến, Lê Đức Thu Nga, Lê Công Thắng

TÓM TẮT :

Mục đích: đánh giá hiệu quả điều trị bảo tồn hẹp da qui đầu với kem bôi da steroid.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: trong 1 tháng (1/7/2004 - 31/7/2004), tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, có 319 bệnh nhân đến khám và điều trị hẹp da qui đầu, tuổi từ 01 tháng đến 15 tuổi, trung bình là 4,2 tuổi. Thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu cắt ngang. Nghiên cứu được chia làm 3 nhóm chọn một cách ngẫu nhiên để so sánh: nhóm 1 (nhóm nghiên cứu), gồm 125 bệnh nhân đã được điều trị bảo tồn hẹp da qui đầu với kem bôi da Betamethasone 0,05%; nhóm 2 (nhóm chứng), gồm 75 bệnh nhân đã được điều trị bảo tồn hẹp da qui đầu thông thường với mỡ Tetracyclin 1%; và nhóm 3 (nhóm chứng), gồm 119 bệnh nhân đã được điều trị cắt da qui đầu.
Kết quả: qua theo dõi 280/319 (87,7%) bệnh nhân đến tái khám, kết quả trong nhóm nghiên cứu, tỉ lệ thành công khá cao (90,5%), ít tốn kém và làm hài lòng bệnh nhân hơn so với các nhóm chứng. Tỉ lệ thành công cao ở những bệnh nhân hẹp da qui đầu do dính. Tỉ lệ thành công thấp ở những bệnh nhân hẹp da qui đầu có sẹo xơ hoặc kèm vùi dương vật.
Kết luận: điều trị bảo tồn hẹp da qui đầu với kem bôi da steroid là một phương pháp điều trị có hiệu quả.

ABSTRACT :

Purpose: to evaluated the effectiveness of phimosis conservative treatment with steroid ointment.
Materials and Methods: From 1/7/2004 to 31/7/2004 (1 month) at Children Hospital No 1, there were 319 children with phimosis were examined and treated, ages from 1 monh to 15 years old (mean 4,2). Cross section, randomized study was performed, which included 3 groups to compare. Group 1 (study group), was phimosis conservative treatment with Betamethasone 0,05% ointment (125 patients); group 2 (control group) was phimosis conservative treatment with Tetracyclin 1% ointment (75 patiens); and group 3 (control group) was circumcision (119 patients).
Results: 280/319 (87,7%) patients were evaluated. In study group, sucessful rate was high (90,5%), saving and to please the patients more than other control groups. Sucessful rate was high in adhesive phimosis patients. Sucessful rate was low in phimosis boys with cicatrix or buried pennis.
Conclusions: Phimosis conservative treatment with steroid ointment is an effective therapy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF