Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU CÁC BƯỚU XƯƠNG VÀ TỔN THƯƠNG GIẢ BƯỚU VÙNG HÁNG - ĐẦU GẦN XƯƠNG ĐÙI

Văn Đức Minh Lý(1), Lê Chí Dũng(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Việc chẩn đoán và điều trị các bướu xương và tổn thương giả bướu vùng háng - đầu gần xương đùi có ý nghĩa đặc biệt: ảnh hưởng đến tính mạng, chức năng chi và sự toàn vẹn cơ thể của bệnh nhân. Hiện tại chưa có nghiên cứu nào trong nước báo cáo về các loại bướu ở vị trí đặc biệt này.
Mục tiêu: Nghiên cứu các bướu xương và tổn thương giả bướu vùng háng - đầu gần xương đùi nhằm xác định các đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học, GPBL và dịch tễ học; đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị các bướu xương ny theo các phương pháp hiện tại, từ đó có nhận xét và chọn lựa các phương pháp tối ưu để thiết lập phác đồ chẩn đoán và điều trị các bướu xương và tổn thương giả bướu vùng háng - đầu gần xương đùi trong tương lai. 
Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu, mô tả cắt dọc, phân tích và tổng hợp số liệu.
Kết quả: (bước đầu) Có 40 trường hợp điều trị nội trú tại Khoa Bệnh học Cơ - Xương - Khớp Bv. CTCH Tp. HCM có đầy đủ dữ kiện được đưa vào nghiên cứu. Trong đó: bướu lành: 6 trường hợp (15%), tổn thương giả bướu: 16 trường hợp (40%), bướu ác: 18 trường hợp (45%). Có đến 50% các trường hợp gãy xương bệnh lý vùng cổ - mấu chuyển gây khó khăn cho việc phẫu thuật cắt bỏ mô bướu và cố định xương gãy.
Kết luận: Qua nghiên cứu bước đầu này cũng cho thấy vấn đề chẩn đoán và điều trị các gãy xương bệnh lý cần có sự cẩn trọng đặc biệt hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy những sai lầm trong chẩn đoán và xử trí ban đầu một gãy xương bệnh lý do bướu ác gây ra nhiều khó khăn cho việc điều trị chuyên khoa sau này, ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng và chức năng chi thể. Nghiên cứu hiện vẫn đang tiếp tục...

ABSTRACT :

Background: Treatment of bone tumors and pseudotumor lesions of the hip and proximal femur have special significance to the life, hip function and integrality of body. In the present, there haven't any local studies about those tumors at the specific sites.
Objectives: Initial prospective study aims to determine epidemiological, pathological and clinical features and medical images of those tumors; elevate the results of diagnosis and treatment methods which are being used now to find out the most suitable treatment methods for the future.
Methods of study: prospective study.
Initial results: There have 40 cases of bone tumors and pseudotumor lesions of the hip and proximal femur treated at the Department of Orthopaedic Surgery and Oncology, Hospital for Traumatology and Orthopaedics of Ho Chi Minh city from July 2007 to August 2009. Incidence: - Benign tumor: 6 cases (15%). - Pseudotumor lesion: 16 cases (40%). Malignant tumor: 18 cases (45%). There have 50% cases which underwent pathologic fractures at the trochanteric - neck of femur result in tumor's tissue resection and bone fracture fixation difficultly. 
Conclusion: Through this intial study show that diagnostic and treatment problems of pathologic fractures need more specific carefulness. We also notice that malignant tumors aggressively grew up after the first treatment with misdiagnosis as traumatic fracture, affect to patient survival and lower limb's function very much. The study is continuing now ...

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF