Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
KHẢO SÁT ÐỘNG MẠCH CẢNHTRÊN BỆNH NHÂN XƠ VỮA ÐỘNG MẠCH BẰNG SIÊU ÂM

Ðinh Hiếu Nhân

TÓM TẮT :

Kết quả khảo sát động mạch cảnh ở 41 bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng xơ vữa động mạch bằng siêu âm Doppler cho thấy tỉ lệ xuất hiện sang thương xơ vữa động mạch cảnh là 85,37%. Trong nhóm bệnh nhân bệnh lý TBMMN và nhóm bệnh nhân bệnh động mạch vành có tỉ lệ xuất hiện sang thương xơ vữa động mạch cảnh lần lượt là 84,61% và 86,67%. Có mối liên hệ giữa sang thương xơ vữa trên động mạch cảnh và sang thương trên động mạch vành (OR= 2,1).

ABSTRACT :

Doppler sonography for carotid arteries in 41 patients with atherosclerosis showed the ratio of lesion in carotid arteries is 85.37%. The ratios of carotid lesion in two groups of patients with cerebrovascular accident and coronary disease are 84.61% and 86.67%, respectively. There is relation between atherosclerotic lesion in carotid and coronary artery ( OR = 2.1)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF