Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM TRÙNG HUYẾT DO KLEBSIELLA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2000 - 2003

Võ Công Đồng, Phùng Nguyễn Thế Nguyên

TÓM TẮT :

95 trường hợp NTH do Klebsiella tại Bệnh Viện Nhi đồng 2 trong 4 năm từ 2000 đến 2003. Đây là tác nhân chiếm tỷ lệ NTH cao nhất (34,4%). Tỷ lệ NTH bệnh viện là 83,2%. NTH chủ yếu là ở sơ sinh (81,1%). Các biểu hiện lâm sàng không chuyên biệt. Tỷ lệ sốc nhiễm trùng là 27,4%. 100% là do Klebsiella pneumoniae, tác nhân nầy kháng cao với các kháng sinh thường dùng như cefotaxime, ceftazidime. Các kháng sinh còn nhạy tốt với Klebsiella là cefepim, quinolones, imipenem và amikacine.

ABSTRACT :

From 2000 to 2003, at children hospital N0 2, we had 95 cases of sepsis caused by Klebsiella, occupied incidence of sepsis was 34,4%. 83,2% was hospital - acquired infection and 81,1% was in neonates. 38,9% had sepsis, 33,7% had severe sepsis and 27,4% had septic shock. The clinical features of were not specific for diagnosis this agent. The result of culture showed that 100% were Klebsiella pneumoniaee. This bacteria resistants to conventional parenteral antibiotics such as cefotaxime in 66,7%, ceftriaxone in 65,6%, ceftazidime in 59,4%. However, it responses to cefepim in 70,7%, quinolones in 87,5% and imipenem in 96,6%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF