Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
TỶ LỆ LÂY TRUYỀN HBV TỪ MẸ SANG CON TẠI BỆNH VIỆN LONG THÀNH ĐỒNG NAI TỪ THÁNG 06/2008 ĐẾN 04/2009

Đinh Văn Phuơng(1), Ngô Thị Kim Phụng(2)

TÓM TẮT :

MỤC TIÊU: (1)Xác định tỷ lệ HBV DNA trong mu cuống rốn ở mẹ có HBsAg, (2) Xác định tỷ lệ HBV DNA(+), HBeAg(+) ở những sản phụ có HBsAg(+).(3) Phân tích mối liên quan giữa tình trạng HBV DNA con và các yếu tố HBV DNA mẹ, HBeAg mẹ. 
PHƯƠNG PHÁP: Thiết kế: cắt ngang. Dân số nghiên cứu: sản phụ đủ tháng đến sanh tại bệnh viện Long Thành -Đồng Nai từ tháng 06/08 đến 04/09 có nhiễm siêu vi viêm gan B. Lấy huyết thanh ở máu mẹ làm HBeAg(test nhanh), HBV DNA bằng PCR định tính. Tương tự, huyết thanh máu cuống rốn con làm HBV DNA bằng PCR đinh tính và HbsAg( test nhanh). 
KẾT QUẢ: Từ tháng 06/08 đến 04/09 chúng tôi đã tầm soát HBsAg ở 2860 sản phụ tại khoa sản Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Thành_Đồng Nai. Phát hiện 196 sản phụ có HBsAg(+) chiếm 6,85%, nhưng chỉ có 164 sản phụ tham gia phỏng vấn và được lấy máu cuống rốn bé khi sanh và máu tĩnh mạch mẹ làm xét nghiệm, 32 trường hợp do sanh ngay lúc nhập viện, kết quả HBsAg sau khi sanh, nên không lấy được máu cuống rốn bé. Trong 164 mẫu có 4 mẫu bị tán huyết, còn 160 mẫu được đưa vào phân tích. Tỷ lệ HBV DNA dương tính trong máu cuống rốn là 36% (58/160). Tỷ lệ HBeAg dương tính và HBV DNA dương tính ở máu mẹ lần lượt là 42% (67/160) và 62% (99/160).Khi mẹ có HBeAg và HBV DNA âm tính, tỷ lệ lây cho con là 0%. Nếu mẹ có HBeAg âm tính và HBV DNA dươn tính, tỷ lệ này là 25%, mẹ có HBeAg và HBV DNA cùng dương tính thì tỷ lệ này lên đến 74,6%, sự khác biệt có ý nghĩa thống khê với P=0,000 và PR=3 (95% KTC: 1,61-5,53). 
Kết luận: (1)Tỷ lệ HBV DNA dương tính trong máu cuốn rốn là 36%.(2) Tỷ lệ HBeAg và HBV DNA ở mẹ lần lượt là 42% và 62%.(3) Có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng HBV DNA con với HBeAg mẹ và HBV DNA mẹ. Nếu mẹ có HBeAg dương tính thì tỷ lệ lây cho con tăng gấp 3 lần so với mẹ có HBeAg âm tính.

ABSTRACT :

AIMS: the aims of this study are to detect: (1) HBV DNA proportion in the neonatal cord blood, (2) positive HBeAg and positive HBV DNA proportion in the mother blood, (3) correlation between cord blood's HBV DNA and HBeAg, HBV DNA in the mother blood. 
METHODS: Design: Cross-section; Target population: tern pregnancies were delivered at Long Thanh hospital - Đong Nai province-Viet Nam from 06/2008 to 04/2009; Materials: We collected mother blood's serum that was tested HBeAg (rapid test) and quality PCR of HBV DNA. The same, cord blood's serum was tested quality PCR of HBV DNA. 
RESULTS: During research time, we screened HBsAg in 2860 tern pregnancies who were delivered at Long Thanh hospital. We detected 196 cases who had positive HBsAg ( 6.85%). But, only 160 cases entered in our study because 32 cases lost cord blood at birth and 4 cases had hemolysis in the cord blood. Results include: cord blood's positive HBV DNA proportion was 36% (58/160). Positive HBeAg proportion and positive HBV DNA proportion in the mother blood were 42% (67/160) and 62% (99/160). The mother have been both positive HBeAg and HBV DNA, mother to child infection proportion was 74.6%, negative HBeAg and positive HBV DNA, it was 25%, significant difference with p value= 0.000 and PR=3 (95% confident interval: 1.61- 5.53). CONLUSIONS: (1) Cord blood's positive HBV DNA was 36%.(2) Positive HBeAg and HBV DNA proportion in the mother's blood were 42% and 62%.(3) Significant correlation between cord blood's HBV DNA and mother blood's HBeAg and HBV DNA. The mother have been positive HBeAg, so mother-to-child infection proportion is higher about 3 times compare with negative HBeAg.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF