Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ GÃY TRÊN HAI LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY TRẺ EM BẰNG XUYÊN KIM QUA DA LỐI NGOÀI DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG

Lê Tất Thắng(1), Đỗ Phước Hùng(2)

TÓM TẮT :

Mở đầu: Điều trị chủ yếu hiện nay cho các trường hợp gãy di lệch là nắn và xuyên kim cố định qua da dưới màng tăng sáng.Kinh điển là xuyên 2 kim chéo .Tỉ lệ liêt trụ 5-10%.
Mục tiêu: đánh giá kết quả điều trị xương gãy bằng xuyên kim qua da lối ngoài dưới màng tăng sáng.
Phương pháp:Bệnh nhi gãy kín trên hai lồi cầu xương cánh tay kiểu duỗi loại II, III theo phân loại của Wilkins- Gartland được nắn kín và cố định bằng kim Kirschner xuyên theo lối ngoài.Kết quả chung cuộc được đánh giá theo phân loại Flynn-Webb
Kết quả:Từ tháng 1/2007 đến tháng 8/2008, tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã thực hiện hiện phẫu thuật 37 trường hợp và khám theo dõi đầy đủ được 35 trường hợp. tuổi trung bình là 6,69 ± 2,1 tuổi. Lứa tuổi hay gặp nhất là 4-6 tuổi chiếm tỉ lệ 54,05%. Có 8 trường hợp gãy loại II chiếm 21,6%, 18 trường hợp gãy loại IIIA chiếm 48,7% và 11 trường hợp gãy loại IIIB chiếm 29,7%. Kết quả tốt trong nghiên cứu của chúng tôi là 16 bệnh nhân (45,71%), khá là 14 bệnh nhân (40%), không có trường hợp nào có kết quả xấu. Tính chung kết quả khá và tốt là 85,7%. Không có trường hợp nào liệt trụ.
Kết luận: Phương pháp đủ bất động xương gãy với biến chứng thần kinh thấp nhất.

ABSTRACT :

Background: the conventional treatment of displaced supracondylar fractures in children is medial and lateral entry pin fixation.The ratio of postoperative ulnar palsy is about 5-10%.
Objectives: to evaluate the results of treatment of supracondylar fractures in children using lateral -entry pin fixation.
Method : using lateral-entry pin fixation for treatment of type II and III fracture of Wilkins- Gartland . The final results are evaluated according to Flynn-Webb 's classification.
Results: From Jan 2007 to Aug 2008, at the Hospital of Trauma and Orthopaedics of Ho Chi Minh City 35 cases were involved in the research: type II 8(21.6%),type IIIA 18 (48.7%) and type IIIB 11(29.7%). The average of age was 6.69 ± 2.1. Age group involved commonly was 4-6(54.05%). We achieved ,with regard to the final results, good 16(45.71%), fair 14(40%), average (14.29%).There was no any case of ulnar palsy. 
Conclusion: This method provides stability enough without nerve complication .

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF