Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ PHÂN LOẠI CỦA 130 TRƯỜNG HỢP BẠI NÃO

Nguyễn Thi Hùng, Nguyễn Thị Thu Thảo

TÓM TẮT :

Muc tiêu: Khảo sát một số yếu tố nguy cơ bại não. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và phân loại bại não ở trẻ em.
Phương pháp : nghiên cứu mở, tiền cứu, mô tả hàng loạt ca.
Kết quả: Nghiên cứu (NC) trên 130 bệnh nhi bại não tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động tại TPHCM: tiền sử mẹ bất thường chiếm 57,7% trong đó cao nhất là rối loạn kinh nguyệt; trẻ non tháng (33,8%), nhẹ cân (36,2%), ngạt sau sinh (30,8%). Lâm sàng thường gặp nhất là bại não thể co cứng (70,8%), liệt tứ chi (62,3%), mức độ vận động III (47,7%). Các rối loạn kèm theo hay gặp là: hạn chế giao tiếp (75,5%), động kinh (32,3%).
Kết luận: Cần có một nghiên cứu cộng đồng về yếu tố nguy cơ bại não và một chương trình rộng lớn về phục hồi chức năng nhằm đưa trẻ hòa nhập cộng đồng.

ABSTRACT :

Objectives: To describe risk factors, clinical characteristics and classification of cerebral palsy.
Methods: prospective, case series study.
Results: We studied 130 child with cerebral palsy: 57.7% of mothers had abnormal prehistory, most of mothers had disorder memsens; 33.8% children were premature infants, 36.2% were low-birthweight infants, 30.8% had birth asphyxia. The frequently clinical characteristics were muscle hypoextensibility (70.8%), quadriplegia (62.3%), the third-level movement (47.7%). The other enclose disorders are the bad communication skills (75.5%), epilepsy (32.3%).
Conclusions: We need a community study about risk factors and a wide program about rehabilitation to help children intergrate the community.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF