Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG DI-SODIUM 5'-INOSINATE VÀ DI-SODIUM 5'-GUANYLATE TRONG CÁC LỌAI BỘT NÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2007

Nguyễn Đức Thịnh, Phan Nguyễn Thị Trung Hương, Hòang Thị Nga, Trần Thị Ánh Nguyệt

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hiện nay trên thị trường Việt nam, nhiều loại bột nêm có sử dụng chất điều vị di-sodium 5'-inosinate và di-sodium 5'-guanylate. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu khảo sát hàm lượng chất điều vị di-sodium 5'-inosinate và di-sodium 5'-guanylate của các lọai bột nêm hiện đang lưu hành trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. 
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định hàm lượng chất điều vị di-sodium 5'-inosinate và di-sodium 5'-guanylate trong các sản phẩm bột nêm trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang. Lấy mẫu ngẫu nhiên tại các chợ, siêu thị trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh (22 mẫu). Xác định hàm lượng di-sodium 5'-inosinate và di-sodium 5'-guanylate bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp. Kết quả: 100% mẫu kiểm tra có chứa chất điều vị di-sodium 5'-inosinate và di-sodium 5'-guanylate. Hàm lượng di-sodium 5'-inosinate và di-sodium 5'-guanylate từ 23,86 đến 9450,86 mg/kg Kết luận: Kết quả cho thấy 100% mẫu kiểm tra có chứa chất điều vị di-sodium 5'-inosinate và di-sodium 5'-guanylate.

ABSTRACT :

Background: Currently many seasoning powder have been using di-sodium 5'-inosinate and di-sodium 5' guanylate in Vietnamese marketS. This study performed survey of the content of di-sodium 5'-inosinate and di-sodium 5'-guanylate in seasoning powder in Ho Chi Minh City. 
Objectives: Determine di-sodium 5'-inosinate and di-sodium 5'-guanylate content in seasoning powder in Ho Chi Minh City. 
Material and Method: A cross-sectional study design was aplied. A total 22 seasoning powder samples were randomly selected from Ho Chi Minh City markets and super-makets. Di-sodium 5'-inosinate and di-sodium 5'-guanylate were determined by high performance liquid chromatography. 
Result: All samples contained di-sodium 5'-inosinate and di-sodium 5'-guanylate. Di-sodium 5'-inosinate and di-sodium 5'-guanylate ranged from 23,86 to 9450,86 mg/kg. 
Conclusion: All samples contained di-sodium 5'-inosinate and di-sodium 5'-guanylate.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF