Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN LAO CỦA INTERFERON GAMMA TRONG TRÀN DỊCH MÀNG PHỔi DỊCH TIẾT

Nguyễn Xuân Bích Huyên, Lê Thượng Vũ, Nguyễn thị Hồng Anh, Lê Trần Minh Thư, Đậu Nguyễn Anh Thư, Vũ Hoài Nam, Đặng Ngọc Duy, Đặng Thị Mai Khuê, Lê Hồng Vân

TÓM TẮT :

Cơ sở: Interferron gamma có vai trò quan trọng trong cơ chế sinh bệnh của lao và từng được chứng minh hiệu quả cao trong chẩn đoán lao màng phổi ở các nghiên cứu ngoài nước 
Mục tiêu: Nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng interferon gamma để chẩn đoán nguyên nhân lao của tràn dịch màng phổi dịch tiết. 
Phương pháp và đối tượng: 84 bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao, ung thư, viêm phổi nhập Khoa Hô Hấp BV Chợ Rẫy, gamma interferon được định lượng trong dịch màng phổi. Phân tích tính chính xác bằng điện tích dưới đường cong của đường cong receiver operating characteristic. 
Kết quả: Interferron gamma có độ chính xác cao trong chẩn đoán nguyên nhân lao trên các tràn dịch màng phổi dịch tiết được nghiên cứu, đặc biệt ở các bệnh nhân lympho ưu thế, trẻ tuổi. Điểm cắt tối ưu 33pg/ml cho phép đạt được độ chính xác cao nhất (độ nhạy 94,4%, độ đặc hiệu 89,6%) nhưng điểm cắt 391pg/ml có độ đặc hiệu cao hơn 95,8% (độ nhạy 72,2%). 
Kết luận: Xét nghiệm interferon gamma trong dịch màng phổi là một xét nghiệm khả thi, chính xác để chẩn đoán nguyên nhân lao của tràn dịch màng phổi dịch tiết nên được ứng dụng trên lâm sàng ở Vịệt nam.

ABSTRACT :

Background: Interferron gamma plays an important role in physiopathological mechanism of tuberculosis infection and was proved to have high efficacy in diagnosis of tuberculosis pleural effusion in foreign studies. 
Objective: To study the efficacy of using interferrongamma in identifying tuberculosis cause of exudative pleural effusion. 
Material and Method: In 84 patients with tuberculosis, malignant and parapneumonic pleura effusion, interferron gamma was quatified in pleural fluid. Efficacy analysis was practiced using AUC of ROC curve. 
Results: Interferron gamma had high efficacy in in identifying tuberculosis cause in these exu dative pleural effusion patients, especially young and lymphocytic predominant pleural effusion patients. The optimal cut off value 33pg/ml allowed to rach the highest efficacy (with sensitivity of 94.4%, specificity 89.6%) but the cut off value of 391pg/ml had a higher specificity of 95.8% (sensitivity 72.2%). 
Conclusion: Measuring interferron gamma in pleural fluid is a feasible and high efficacy test to identify tuberculosis cause of exudative pleural effusion so it should be used in Vietnam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF