Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
KHẢO SÁT SỰ THÔI NHIỄM MÀU CỦA BAO BÌ CHẤT DẺO ĐƠN LỚP CÓ MÀU CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đoàn Vũ Tố Uyên

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hiện nay, việc sử dụng bao bì chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm ngày càng được phổ biến. Những bao bì chất dẻo kém chất lượng đặc biệt là bao bì chất dẻo đơn lớp có màu dễ thôi nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm được chứa đựng bên trong gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người sử dụng. Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu thực trạng sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu vào thực phẩm ăn liền tại TP. HCM. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng thực phẩm ăn liền tại TP. HCM. Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện trên 120 mẫu gồm 60 mẫu chứa đựng dưa cải chua và 60 mẫu chứa đựng thịt heo quay được lấy ngẫu nhiên trên địa bàn TP. HCM. Kết quả: 08/60 mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng thịt heo quay đạt theo Quyết định 867/1998/QĐ-BYT (chiếm tỷ lệ 13,33%). 55/60 mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng dưa cải chua đạt theo Quyết định 867/1998/QĐ-BYT (chiếm tỷ lệ 91,67%). Kết luận: Đa số những thực phẩm dầu, mỡ, béo thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng chúng. Tất cả các phẩm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm đều không theo danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế

ABSTRACT :

Background: Currently, plastic packagings for containing food become popular. The low quality plastic packagings, especially colored single layer plastic packagings, disperse easily many toxic substances into the food inside. This study is carried out to evaluate the emigration of the color from colored single layer plastic packagings into instant food in Ho Chi Minh City. Objectives: Evaluate the emigration of the color from colored single layer plastic packagings into instant food. Method: This is a descriptive cross-sectional study. Total 120 packaging samples including 60 fermented cabbage packaging samples and 60 roast pig packaging samples were randomly selected from HoChiMinh City market. Results: 08/60 (13.33%) colored single plastic packaging samples used for packing roast pig meet the criteria of Ministry of Health. 55/60 (91.67%) colored single layer plastic packaging samples used for packing fermented cabbage meet the the criteria of Ministry of Health. Conclusion: Colored single plastic packagings used for packing roast pig, the food containing high oil and fat, disperse easily the color into the food inside. All colors dispersed by colored single layer plastic packagings are not allowed by Ministry of Health.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF