Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
KHÂU TREO TRĨ TRONG ĐIỀU TRỊ TRĨ VÒNG

Bộ môn Ngoại - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Tóm Tắt tiếng Việt MỤC ĐÍCH: Khâu treo trĩ được sử dụng để làm giảm mức độ sa trĩ và làm giảm máu đến đám rối trĩ. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp khâu treo trĩ để điều trị

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF