Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM NỀN SỌ CỦA TRẺ EM Ở ĐỘ TUỔI 12 CÓ HẠNG XƯƠNG I VÀ II TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG

Nguyễn Bảo Trân, Đống Khắc Thẩm

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả và so sánh một số đặc điểm hình thái nền sọ của trẻ em Việt Nam ở độ tuổi 12 có hạng xương I và II trên phim sọ nghiêng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 120 phim sọ nghiêng của trẻ ở độ tuổi 12 (60 trẻ có hạng xương I và 60 trẻ có hạng xương II), được lấy từ nguồn phim của bệnh nhân đến điều trị chỉnh hình tại khoa Răng Hàm Mặt - Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 1996 đến năm 2006 và dự án nghiên cứu hình thái sọ mặt răng của trẻ từ 3-18 tuổi tại khoa Răng Hàm Mặt - Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Dựa vào bản vẽ nét của phim sọ nghiêng, đo đạc góc nền sọ (Ba-S-N), chiều dài nền sọ trước (S-N), chiều dài nền sọ sau (S-Ba). Các đặc điểm nghiên cứu được đo đạc số trung bình, độ lệch chuẩn và so sánh giữa nam và nữ, giữa hạng xương I và II. Kết quả và kết luận: Khi so sánh giữa nam và nữ, chiều dài nền sọ sau (S-Ba) ở nam lớn hơn nữ có ý nghĩa ở hạng xương II. Khi so sánh giữa hạng xương I và II, góc nền sọ (Ba-S-N) ở hạng xương II lớn hơn hạng xương I có ý nghĩa.

ABSTRACT :

BSTRACTThe objectives of this study were to describe and compare some morphological characteristics of cranial base between 12-year-old Vietnamese children with skeletal class I and II, based on their lateral headfilms. Materials and method: This descriptive cross-sectional study included 120 lateral headfilms of 12-year-old children (60 with skeletal class I and 60 with sketeral class II). Cephalometric tracing as well as measurements on the lateral headfilms were conducted by a calibrated examiner. Cranial base angle (Ba-S-N), the anterior cranial base length (S-N) and the posterior cranial base length (S-Ba) were measured. Independent sample t test was applied to compare the cranial base angle (Ba-S-N), the anterior cranial base length (S-N) and the posterior cranial base length (S-Ba) between male and female, skeletal class I and II. Results and conclusion: A statistically significant difference in S-Ba length was found between male and female with skeletal class II as well as in Ba-S-N angle between the two skeletal classes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF