Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH MỘT SỐ LOẠI RƯỢU TRẮNG TẠI HAI TỈNH LONG AN VÀ TIỀN GIANG NĂM 2008

Nguyễn Thu Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thoan, Trịnh Khánh Hưng

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Chất lượng rượu đang trở nên ngày càng báo động do sư thiếu ý thức trong sản xuất, điều kiện vệ sinh kém cùng với sự buông lỏng trong quản lý đối với các sản phẩm rượu. Hậu quả là số vụ ngộ độc rượu ngày càng gia tăng, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2008. Khảo sát nhằm đánh giá chất lượng vệ sinh một số lọai rượu trắng tại hai tỉnh Long An và Tiền Giang năm 2008. 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá mức độ ô nhiễm các chất Aldehyt, Furfurol và Metanol trong các lọai rượu trắng. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 mẫu rượu trắng lựa chọn ngẫu nhiên trong tháng 6 năm 2008 tại Long An và Tiền Giang. Tiêu chuẩn đánh giá dựa trên TCVN 7043: 2002 
Kết quả: có 5% mẫu đạt theo qui định của TCVN 7043: 2002 ở cả 3 chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ đạt đối với 1 chỉ tiêu: Metanol 100%, Aldehyt 5% và Furfurol 10% 
Kết luận: Cần tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát và khuyến cáo người dân chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế sử dụng rượu để bảo vệ sức khỏe bản thân và giống nòi

ABSTRACT :

Background: Quality of distilled alcoholic bererages have been alarmed because of the unwareness of people in manufacture, the closing control of government agencies. In consequences, there was an increase more and more case of wine poisoning, especially the earliest months in 2008. Survey assesses the quality of hygiene of distilled alcoholic bererages in Long An and Tien Giang provinces in 2008. 
Objectives: Assessment on polluting with Aldehyde, Furfurol, Methanol in some kind of distilled alcoholic bererages. 
Meterials and Method: 100 samples of distilled alcoholic bererages in Long An, Tien Giang provines had been collected on a cross sectional study in June 2008. The assessment based on Vietnamese standard 7043: 2002. Results: 5% of distilled alcoholic bererages met TCVN - 7043: 2002 about Aldehyde, Furfurol, Methanol. In there, 100% of distilled alcoholic bererages met requirement forMethanol, 5% of distilled alcoholic bererages met requirement for Aldehyde, 10% of distilled alcoholic bererages met requirement for Furfurol. 
Conclusion: We need to intensify management, inspectional, supervision and recommendation for people about using wines have obviously source, reduce using wines in order to protect themselft and their race.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF