Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
KHẢO SÁT HÀNH VI TÌNH DỤC, KIẾN THỨC THAI SẢN VÀ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM, NĂM 2009

Nguyễn Thành Luân, Trương Phi Hùng

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thanh niên Việt Nam ngày càng có xu hướng quan hệ tình dục (QHTD) sớm. Tuy nhiên, kiến thức ngừa thai và các bệnh lây truyền qua QHTD (STD) vẫn còn hạn chế và mang tính thời sự, đặc biệt là ở đối tượng sinh viên.
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định hành vi tình dục, kiến thức thai sản, STD và những vấn đề liên quan của sinh viên Đại học ở TP.HCM.
Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả có phân tích. Thu thập dữ liệu từ bộ câu hỏi tự điền tại Đại học Mở TP.HCM từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2009.
Kết quả nghiên cứu: Tổng hợp số liệu từ 184 nam và 214 nữ, số sinh viên đã QHTD lần lượt ở nam và nữ là 39,67%, 19,62%. Trong đó QHTD trước 18 tuổi là 14,29% ỏ nữ và 23,29% ở nam). Nam, nữ đã QHTD có kiến thức đúng về những vấn đề liên quan đến có thai là 0%, 14,29%. Nam, nữ đã QHTD có kiến thức đúng về các biện pháp ngừa thai là 20,55%, 11,90%. Nam, nữ đã QHTD có kiến thức đúng về STD là 8,22%, 21,43%. Trường hợp của nữ và của nam có thai ngoài ý muốn là 26,19%, 28,77%. 11,90% nữ và 24,66% nam mắc STD. Có sự liên quan giữa hoàn cảnh sống và kiến thức đúng về STD với nhóm đối tượng đã QHTD.
Kết luận: Tăng cường sự tiếp cận các nguồn thông tin kiến thức dễ tiếp cận, thân thuộc, có độ tin cậy và tính chính xác cao. Đồng bộ hóa kiến thức cho nam và nữ. Nâng cao nhận thức về tình yêu, tình dục và các vấn đề liên quan.

ABSTRACT :

Introduction: Vietnamese Youths have tendency to engage in sexual activities at young ages. Among the youths, college students, specifically, however, have limited knowledge of sexual transmitted diseases and different birth control methods. 
Research Objective: Conduct survey on sexual behaviors, knowledge of pregnancy, and STD of students at HCMC Open University.
Research Methods: Descriptive analysis. Data collection was from Mar-May 2009. Students at HCMC Open University were asked to complete questionnaires and multiple choice questions.Results: Total of 184 male and 214 female students were surveyed, in which 39.67% of males and 19.62% of females claimed to have engaged in sexual activities. The percentage of male and female students engaging in sexual activities before reaching age of 18 was 23.29% and 14.29%, respectively. 0% of male, 14.29% of female engaged in sexual activities claimed to have knowledge of issues relating to pregnancy. 20.55% of male, and 11.90% of female engaged in sexual activities claimed to have knowledge of issues relating to birth controls. 8.22% of male, and 21.43% of female engaged in sexual activities claimed to have knowledge of issues relating to STD. 26.19% of female and 28.77% of male have experienced unwanted pregnancies. 11.90% of female and 24.66% of male have contracted STD. There is a relationship between students engaging in sexual activities and their family circumstances, and knowledge of STD.
Conclusion: Efforts should be made to increase communications and provide quick and easy access to relevant, precise, and credible information. Provide male and female students with comprehensive information and knowledge. Enhance their knowledge and perception towards courtship and sex-related issues.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF