Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
HÌNH ẢNH TAI GIỮA BÌNH THƯỜNG VÀ BỆNH LÝ QUA NỘI SOI

Cát Huy Quang, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Hữu Khôi

TÓM TẮT :

Mục tiêu: tập hợp các hình ảnh bình thường trong tai giữa cũng như một số bệnh lý của tai giữa qua ONS. 
Phương pháp nghiên cứu: mô tả dạng hàng loạt ca. Kết quả: hình ảnh tai giữa qua NS, bao gồm các cấu trúc giải phẫu hay gặp trong tai giữa cũng như các bệnh lý trong tai giữa. 
Kết luận: Những hình ảnh trong nghiên cứu này giúp chúng ta tăng thêm hiểu biết về các cấu trúc giải phẫu phức tạp trong tai giữa cũng như biểu hiện đa dạng của các dạng bệnh lý trong tai giữa.

ABSTRACT :

Objective: collecting endoscopic pictures of the normal middle ear as well as some disease of the middle ear. 
Method: descriptive study sa serial case. 
Results: many endoscopic pictures, including the pictures of endoscopic anatomy of the middle ear, some pictures of the disease of the middle ear, were collected. 
Conclussion: these pictures fill the essential gap in anatomic middle ear and show great variations in physical appearance of some disease of the middle ear.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF