Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM UREA HƠITHỞ TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở TRẺ EM TRÊN 5 TUỔI ĐAU BỤNG TÁI DIỄN

Mai Văn Bôn, Phạm Trung Dũng, Slavko Mutavdzic, Hoàng Lê Phúc, Trần Thị Thanh Tâm, Trần Minh Thông, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Thị Ngọc Tuyết

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định giá trị của xét nghiệm urea hơi thở (UBT) trong chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori (Hp) ở trẻ đau bụng tái diễn, với các mục tiêu: - Xác định tỷ lệ nhiễm Hp bằng mô học và UBT. - Độ nhạy, độ chuyên, giá trị tiên đoán, độ chính xác chung, tỷ số khả dĩ của xét nghiệm UBT khi so sánh với "Tiêu chuẩn vàng" là xét nghiệm mô học và CLO-test trong chẩn đoán nhiễm Hp. Nhằm có thể thay thế phương pháp nội soi bằng UBT trong chẩn đoán tầm soát nhiễm Hp ở trẻ đau bụng tái diễn và là cơ sở theo dõi đánh giá điều trị tiệt căn Hp. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả và phân tích. 65 bệnh nhi từ 5-15 tuổi (24 nam và 41 nữ) đau bụng tái diễn có chỉ định nội soi tiêu hoá trên tại Bệnh viện Nhi đồng I và II, Tp. HCM từ tháng 10-2005 đến tháng 6-2006. 
Kết quả: Độ nhạy, độ chuyên, giá trị tiên đoán, tỷ số khả dĩ của UBT so với mô học và CLO test (nếu không tính trường hợp không xác định) (n = 55): Độ nhạy: 100%- Độ chuyên: 92,3%- Giá trị tiên đoán dương: 93,5%- Giá trị tiên đoán âm: 100% - Độ chính xác chung: 96%- Tỷ số khả dĩ dương: 12,99 - Tỷ số khả dĩ âm: 92,3. 
Kết luận: UBT là phương pháp có lợi trong chẩn đoán nhiễm Hp ở trẻ em khi mô học bị hạn chế. Độ nhạy, độ chuyên, giá trị tiên đoán dương và âm, độ chính xác chung, tỷ số khả dĩ dương và âm cao: 100%, 92,3%; 94%, 100%; 96%, 12,99; 92,3. Nghiên cứu này là bước đầu cho các nghiên cứu đánh giá theo dõi điều trị tiệt căn Hp bằng UBT.

ABSTRACT :

Objectives:•To determine value of Urease Breath Test (UBT) in diagnosis of Helicobacter pylori (Hp) infection in children above 5 years who have recurrent abdominal pain, with following
Objectives: Determine prevalence of Hp infection by histology and UBT. Sensitivity, Specificity, Positive and Negative Predict Value (PPV & NPV), Likelihood Ratio (LR) of UBT when comparing UBT with Histology & CLO-test as a “Gold standard” in diagnosis of Hp infection. Possible to replace Histology investigations by using UBT to screen abdominal pain and Hp infection in children have recurrent abdominal pain and is the fundamental to follow-up and evaluate eridicative therapy of Hp. 
Method: Descriptive and Cross-Sectional Study. Sample size: 65 children above 5 years old, having abdominal pain and treating in Pediatric Hospital No. I & II, HCMC, from October 2005 to June 2006.
Results: UBT comparing to Histology and CLO- test (excluding unequivocal, n=55): Sensitivity: Pr (+|D) 100.00%- Specificity: Pr (-|~D): 92.30% - Positive predictive value: Pr (D|+): 93.55% - Negative predictive value: Pr(~D|-) 100.00% - Overal accuracy: 96.45% - Positive likelihood ratio: 12.99 - Negative LR: 92.3. 
Conclusion: UBT is a useful investigation of diagnosis Hp infection in children when histology is limited. UBT has high sensitivity (100%), specificity (92%), PPV (94%), PV (100%), overal accuracy (96%), positive and negative likelihood ratio: 12.99 & 92.3. This study is the first step for further studies of eridicative therapy of Hp infection in children by using UBT.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF