Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN SAU MỔ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI DO SỎI

Hồ Thị Diễm Thu(1), Trần Thiện Trung(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu Nghiên cứu và đánh giá bước đầu các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân cắt túi mật nội soi do sỏi. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu đoàn hệ, phân tích 98 trường hợp có chỉ định cắt túi mật nội soi do sỏi tại khoa Ngoại, BV Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh từ 01/01/2011 đến 30/06/2011. Sử dụng 2 bộ câu hỏi gồm SF - 36 (Short From - 36) và GIQLI (Gastrointestinal Quality of Life Index) để đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau mổ. Kết quả: Nghiên cứu 98 bệnh nhân, gồm 70 nữ và 28 nam. Chỉ định mổ bao gồm: Sỏi túi mật 42; Viêm túi mật cấp 42; Viêm túi mật cấp hoại tử 11; Viêm túi mật mạn 3 trường hợp. Các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trước mổ thường gặp là: Đau bụng vùng dưới sườn phải 68 trường hợp; Đau bụng thượng vị 14; Đau thượng vị và dưới sườn phải 14; Không triệu chứng là 2 trường hợp. Khám bụng: Dấu hiệu Murphy 52; Đề kháng thành bụng 6 trường hợp. Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa khác: Buồn nôn, nôn 18 trường hợp; Ăn khó tiêu 7; Đầy bụng, ợ hơi, ợ chua 6 trường hợp. Các yếu tố sau mổ như: đau vết mổ, chế độ ăn, thời gian nằm viện, thời gian sử dụng kháng sinh, thời gian rút ống thông dạ dày,chi phí điều trị... liên quan đến chất lượng cuộc sống. Theo dõi sau xuất viện một tháng: đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, khó tiêu khi ăn dầu, mỡ, sữa và các triệu chứng tiêu hóa khác cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Kết luận: Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân cắt túi mật nội soi do sỏi. Xác lập chỉ định mổ, khi nào nên mổ và sau mổ nên theo dõi hoặc có điều trị gì thêm.

ABSTRACT :

Objective To study and initial assessment of factors related to quality of life in patients after laparoscopic cholecystectomy for gallstone disease.Patients and method The study cohort, analysis indicated 98 cases of laparoscopic cholecystectomy for gallstone disease at the Department of Surgery, Nguyen Trai hospital, Ho Chi Minh City from 01/01/2011 to 30/06/2011. Using two sets of questions, including SF - 36 (Short From - 36) and GIQLI (gastrointestinal Quality of Life Index) to assess the quality of life of patients after surgery. Results 98 study patients, including 70 women and 28 men. Specify surgery include: Gallstones 42; acute cholecystitis 42; acute cholecystitis necrosis 11; 3 chronic cholecystitis cases. Factors related to quality of life of patients before surgery is common: the right upper quadrant abdominal pain 68 cases; 14 epigastric abdominal pain; pain upper and lower slopes to 14; There are two cases symptoms case. Abdominal examination: signs Murphy 52; resistance of the abdominal wall 6 cases. The symptoms of other gastrointestinal disorders: Nausea, vomiting 18 cases; Eating indigestible 7; Bloating, belching, heartburn 6 cases. Postoperative factors such as wound pain; diet; length of hospital stay duration of antibiotic use; extubation time tube is removed; treatment costs... related quality of life. Subscribe to one month after discharge: abdominal pain; gastrointestinal disorders; weight loss; indigestion from eating oil, fat, milk and other gastrointestinal symptoms affecting quality of life of patients.Conclusion: Study of factors related to quality of life in patients after laparoscopic cholecystectomy for gallstone disease. Set indicated surgery, when surgery and after surgery should be monitored or have any further treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF