Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA 16 TRƯỜNG HỢP LOẠN TRƯƠNG LỰC CƠ CỔ BẰNG TOXIN BOTULINUM

Nguyễn Thi Hùng

TÓM TẮT :

Mục Tiêu: mô tả về đặc điểm lâm sàng của 16 trường hợp loạn trương lực cơ cổ (LTLCC) được điều trị bằng Toxin Botulinum trong thời gian từ 2000 - 2009. 
Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả.
Kết quả: Các triệu chứng thường gặp là đau, co thắt cơ, rung đầu và cổ. Toxin Botulinum được tiêm vào các cơ theo thứ tự là cơ gối đầu, cơ ức đòn chũm, cơ thang, cơ bán gai đầu, cơ nâng vai. Kết quả cho thấy triệu chứng đau giảm 87%, co thắt cơ 68% đối với các trường hợp. 
Kết luận: Hiệu quả kéo dài trung bình 3-4 tháng, các tác dụng phụ như khó nuốt, yếu cơ, đau tại chỗ chích có tính chất tạm thời và chấp nhận được. Điện cơ ký có giá trị để chẩn đoán đúng các cơ ở vị trí sâu và trong một số trường hợp phức tạp.

ABSTRACT :

Objectives: clinical aspect of 16 cases of cervical dystonia treated by Botulinum Toxin (BTX) during the period 2000 - 2009. 
Methods: a postpective study 
Results: Sign and syntoms are: pain, muscle contraction, head and neck tremors. The most frequent injected muscles are: splesnius capitis, sternocleidomestoid, trapezies, semi spinalis capitis, levator scapulae. Improvement of pain are 87% and reducing of spasm was 68% in all cases (based on peak effect and global rating scales). 
Conclusion: The average duration of treatment benefit ranged from 3 to 4 monts. Adverse reactions such as dysarthria, muscle weakness, locain pain are transient and acceptable. Electromyography was helpful for localizing the affected muscle and to adjust the dose for injection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF